Free Contest 55 - MERSENNE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.32 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 1
    leduykhongngu   commented on Sept. 20, 2021, 8:17 a.m.

    Test của bài tập này đã được cập nhật!