Trò chơi trên ma trận

View as PDF

Submit solution


Points: 0.22 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Võ Khánh Trung
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Ngày nay các nhà khoa học đã nghĩ ra 1 trò chơi trên ma trận rất thú vị. Thông qua đó có thể đo IQ một cách khá hiệu quả. Trò chơi được mô tả như sau:

Bạn có ~1~ ma trận ~A~ kích thước ~8 \times N~ trên đó gồm các số nguyên là điểm của các ô đó. Người ta sẽ yêu cầu bạn chọn ~1~ tập khác rỗng các ô trên ma trận này sau đó tính tổng điểm trên những ô này. Trong những ô được chọn không có hai ô nào kề cạnh. IQ của người chơi sẽ tỉ lệ thuận với số điểm nhận được. Sherry tham gia trò chơi và đạt kết quả khá tốt. Bây giờ Sherry muốn biết tổng điểm lớn nhất nhận được trong trò chơi này là bao nhiêu. Bạn hãy giúp Sherry nhé!!!

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên ~N~ ~(1 \le N \le 10000)~.

~8~ dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm ~N~ số nguyên. Số nguyên ở hàng ~i~, cột ~j~ là ~A_{ij}~ ~(|A_{ij}| \le 10^{8})~.

Output

Gồm ~1~ dòng duy nhất là số điểm lớn nhất tìm được.

Sample Input

2
-22 2
-33 45
56 -60
-8 -38
79 66
-10 -23
99 46
1 -55

Sample Output

279

Note

Chọn các ô ~(3,1)~ ~(5,1)~ ~(7,1)~ ~(2,2)~.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 6
  khactrung1912  commented on June 23, 2023, 9:47 a.m.

  Bài này em nghĩ nếu được thì nên thêm test có trường hợp không chọn phần tử cột cuối cùng vẫn đạt được kết quả lớn nhất ạ, code e không xét trường hợp này vẫn AC ạ


 • -12
  Thaidz  commented on April 18, 2023, 3:05 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -21
  Rukashi  commented on Aug. 27, 2022, 6:25 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -17
  thanh20092007  commented on Aug. 14, 2022, 2:31 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -24
  PPAP_1264589  commented on May 25, 2021, 4:13 a.m. edit 5

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.