Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
fc126_letters Free Contest 126 - LETTERS Free Contest 0.15 51.0% 216
fc051_lamp Free Contest 51 - LAMP Free Contest 0.15 72.6% 126
fc086_f7 Free Contest 86 - F7 Free Contest 0.15 34.0% 12
fcb028_lagrange Beginner Free Contest 28 - LAGRANGE Free Contest 0.15 50.2% 100
bedao_m01_cntpair Bedao Mini Contest 01 - CNTPAIR Bedao Contest 0.15 44.7% 236
bedao_m01_fchar Bedao Mini Contest 01 - FCHAR Bedao Contest 0.15 30.7% 63
bedao_m01_scarnum Bedao Mini Contest 01 - SCARNUM Bedao Contest 0.15 43.1% 135
bedao_m02_bstring Bedao Mini Contest 02 - BSTRING Bedao Contest 0.15 51.5% 112
bedao_m02_delgcd Bedao Mini Contest 02 - DELGCD Bedao Contest 0.15 58.9% 76
bedao_m02_marriage Bedao Mini Contest 02 - MARRIAGE Bedao Contest 0.15 38.9% 19
bedao_m02_random Bedao Mini Contest 02 - RANDOM Bedao Contest 0.15 23.0% 32
bedao_m03_covigame Bedao Mini Contest 03 - COVIGAME Bedao Contest 0.15 21.7% 9
bedao_m03_gochess Bedao Mini Contest 03 - GOCHESS Bedao Contest 0.15 40.0% 11
bedao_m03_greedy Bedao Mini Contest 03 - GREEDY Bedao Contest 0.15 11.8% 11
bedao_m03_tile Bedao Mini Contest 03 - TILE Bedao Contest 0.15 32.4% 51
bedao_m04_change Bedao Mini Contest 04 - CHANGE Bedao Contest 0.15 54.0% 46
bedao_m04_ctable Bedao Mini Contest 04 - CTABLE Bedao Contest 0.15 44.9% 32
bedao_m04_fparty Bedao Mini Contest 04 - FPARTY Bedao Contest 0.15 52.8% 23
bedao_m04_parity Bedao Mini Contest 04 - PARITY Bedao Contest 0.15 63.8% 124
bedao_m05_balls Bedao Mini Contest 05 - BALLS Bedao Contest 0.15 42.4% 39
bedao_m05_building Bedao Mini Contest 05 - BUILDING Bedao Contest 0.15 44.9% 26
bedao_m05_dice Bedao Mini Contest 05 - DICE Bedao Contest 0.15 72.0% 180
bedao_m05_median Bedao Mini Contest 05 - MEDIAN Bedao Contest 0.15 16.6% 20
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 70.2% 320
bedao_r02_leaves Bedao Regular Contest 02 - LEAVES Bedao Contest 0.15 23.0% 168
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 78.8% 310
bedao_r03_wordgame Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME Bedao Contest 0.15 22.1% 325
bedao_m08_boilegg Bedao Mini Contest 08 - BOILEGG Bedao Contest 0.15 29.5% 394
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 33.9% 1495
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 18.1% 853
icpc21_mt_m ICPC 2021 miền Trung - Bài M: Student Clubs ICPC 0.15 32.3% 184
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 52.2% 413
bedao_m11_league Bedao Mini Contest 11 - LEAGUE Bedao Contest 0.15 46.7% 297
bedao_r08_books Bedao Regular Contest 08 - BOOKS Bedao Contest 0.15 33.8% 650
bedao_m12_modsort Bedao Mini Contest 12 - MODSORT Bedao Contest 0.15 13.1% 228
bedao_r10_admissions Bedao Regular Contest 10 - ADMISSIONS Bedao Contest 0.15 24.0% 358
bedao_m14_confession Bedao Mini Contest 14 - CONFESSION Bedao Contest 0.15 20.9% 236
geo_m Đường thẳng đi qua 1 điểm với vector pháp tuyến Educational 0.15 60.8% 132
geo_p Kiểm tra điểm thuộc tia Educational 0.15 18.8% 94
geo_q Kiểm tra điểm thuộc đoạn thẳng Educational 0.15 28.6% 128
geo_r Kiểm tra hai điểm khác phía với đường thẳng Educational 0.15 54.8% 128
bedao_m21_c Bedao Mini Contest 21 - Cắt dây Bedao Contest 0.15 18.1% 227
ads Quảng cáo ICPC 0.14 56.2% 1003
cbuying Chocolate Buying OI Style 0.14 30.1% 281
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 29.9% 186
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 47.8% 1701
luckynum Lucky Numbers ICPC 0.14 43.0% 245
mcityhal Repair City Hall ICPC 0.14 86.8% 58
mprime1 Sum of Primes ICPC 0.14 50.3% 147
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 41.9% 792