COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2020/2021 - Contest 5
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Kỵ sĩ Borna đang giải mã mật thư của đối thủ. Mảnh giấy gồm một xâu chữ cái duy nhất được tạo thành bởi các chữ cái in thường và các chữ số.

Mật mã là số số nguyên phân biệt xuất hiện trong xâu nếu thay tất cả các chữ cái bằng kí tự khoảng trắng. Các số nguyên này không có chữ số ~0~ ở đầu.

Hãy giúp Borna tìm ra mật mã

Input

Gồm ~1~ dòng duy nhất chứa xâu ký tự với độ dài không quá ~100~ ký tự. Xâu bao gồm các chữ cái in thường và các chữ số. Tất cả các số trong xâu có không quá ~3~ chữ số.

Output

Mật mã tìm được

Sample 1

Input
abc123abc2a3a1
Output
4

Sample 2

Input
borna123vitez
Output
1

Sample 3

Input
as23dkrf23smk1asd23sam9
Output
3

Subtask

  • ~2~ test đầu thỏa mãn các số nguyên tìm được phân biệt
  • ~8~ test còn lại không có điều kiện gì thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.