Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1

View as PDF

Submit solution


Points: 0.21 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
In order to solve problem CRECT
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một bảng ô vuông kích thước ~M \times N~. Mỗi ô của bảng chứa một số ~0~ hoặc 1. Hãy đếm số hình chữ nhật con của bảng mà có các cạnh song song với các cạnh của bảng và gồm toàn số ~1~. Gợi ý: Đây là một bài cơ bản, cách làm tương tự bài QBRECT .

Sau khi giải bài toán này, bạn có thể dễ dàng làm bài CRECT .

Input

Dòng đầu chứa hai số nguyên ~M~, ~N~. ~(1 \leq M~, ~N \leq 1000)~

~M~ dòng sau, mỗi dòng chứa ~N~ kí tự ~0~/~1~.

Output

In ra số lượng hình chữ nhật thỏa mãn.

Sample Input

4 3
111
101
111
001

Sample Output

24

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.