COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2019/2020 - Contest 5
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong lúc rảnh rỗi, Daniel quyết định sẽ vẽ một bức tranh có chiều cao ~N~ và chiều rộng ~M~ đơn vị. Bức tranh gồm các ký tự .*.

Các ký tự * tạo thành một số hình chữ nhật không giao nhau, thậm chí không kề cạnh hay kề góc.

Hãy giúp Daniel đếm số hình chữ nhật trong bức tranh.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số ~N~ và ~M~ ~(1 \le N, M \le 100)~

~N~ dòng sau, mỗi dùng chứa ~M~ ký tự . hoặc * là bức tranh mà Daniel đã vẽ.

Output

Gồm một dòng duy nhất in ra số hình chữ nhậ trong bức tranh

Sample Input 1

6 7
***....
***..**
.....**
.***.**
.***...
.***...

Sample Output 1

3

Sample Input 2

3 3
*.*
...
*.*

Sample Output 2

4

Sample Input 3

1 10
.*.**.***.

Sample Output 3

3

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.