Dãy số

View as PDF

Submit solution


Points: 0.21 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Pre VOI 2012 - Hai Phong
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ba dãy số nguyên dương ~A~ = (~A_1~, ..., ~A_M~) ~B~ = (~B_1~, ..., ~B_N~) và ~C~ = (~C_1~, ..., ~C_P~)

Hãy tìm một dãy con dài nhất gồm các phần tử liên tiếp của dãy ~C~ thỏa mãn hai điều kiện:

  • Mọi phần tử của dãy ~A~ đều xuất hiện trong dãy con được chọn
  • Không phần tử nào của dãy ~B~ xuất hiện trong dãy con được chọn

Input

  • Dòng 1 chứa ba số nguyên dương ~M~, ~N~, ~P~
  • Dòng 2 chứa M số nguyên dương ~A_1~,...,~A_M~
  • Dòng 3 chứa N số nguyên dương ~B_1~,...,~B_N~
  • Dòng 4 chứa P số nguyên dương ~C_1~,...,~C_P~
  • Các số trong file dữ liệu đều là số nguyên dương không lớn hơn ~10^5~, các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách. Dữ liệu vào đảm bảo tìm được dãy con khác rỗng gồm các phần tử liên tiếp củathỏa mãn yêu cầu đề bài.

Output

  • Một số nguyên duy nhất là độ dài của dãy con tìm được

Giới hạn

  • Trong ~50\%~ số test, ~m~,~n~,~p~ ~\le~ ~1000~

Sample Input

3 2 11
1 2 3
5 9
1 2 9 2 2 1 4 5 3 1 2

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.