COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2020/2021 - Contest 4
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi, Mirko tự thưởng cho mình 1 cái bánh pizza cho bữa tối. Trên bàn của mình, anh tìm được tờ rơi của một cửa hàng bán bánh pizza gần đây.

Cửa hàng có ~m~ loại pizza khác nhau. Đồ ăn kèm pizza được gán nhãn bởi những số nguyên dương. Loại pizza thứ ~i~ có ~k_i~ loại đồ ăn kèm có nhãn là ~b_{i,2}, b_{i,2},...,b_{i,k_i} ~.

Mirko rất kén ăn. Anh ấy không thích ~n~ loại đồ ăn kèm với nhãn là ~a_1,a_2,a_2,...,a_n~. Chính vì thế mà anh không muốn đặt loại bánh pizza nào có chứa những loại đồ ăn kèm trên.

Hãy xác định số loại bánh pizza mà anh ấy có thể đặt.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~n~ ~(1 \leq n \leq 100)~ là số lượng đồ ăn kèm mà Mirko không thích và ~n~ số nguyên phân biệt ~a_i~ ~(1 \leq a_i \leq 100)~ là nhãn của chúng.

Dòng thứ 2 chứa 1 số nguyên ~m~ ~(1 \leq m \leq 100)~ là số loại bánh pizza.

~m~ dòng tiếp theo mô tả các loại bánh pizza. Dòng thứ ~i~ chứa số nguyên ~k_i (1 \leq k_i \leq 100)~ là số loại đồ ăn kèm của loại pizza thứ ~i~ và ~k_i~ số nguyên phân biệt ~b_{i,j} (1 \leq b_{i,j} \leq 100)~ là nhãn của chúng.

Các loại bánh pizza, hay nói cách khác, các loại đồ ăn kèm của từng loại bánh là phân biệt.

Output

Số lượng loại bánh mà Mirko có thể đặt.

Sample 1

Input
1 2
3
1 1
1 2
1 3
Output
2

Sample 2

Input
2 1 2
4
2 1 4
3 1 2 3
2 3 4
3 3 5 7
Output
2

Sample 3

Input
1 4
3
1 1
1 2
1 3
Output
3

Subtask

  • ~4~ test đầu tiên có ~n = 1~ và ~k_1 = k_2 = k_3 =...=k_n =1~.
  • ~6~ test còn lại không giới hạn gì thêm.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.