COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2020/2021 - Contest 2
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Josip thích vẽ tranh, anh ấy quyết định vẽ biểu đồ biểu thị giá trị tài sản ròng của mình công ty trong khoảng thời gian ~N~ ngày. Đối với mỗi ngày trong số ~N~ ngày, anh ta biết được giá trị tài sản ròng của công ty anh ta có tăng thêm một đơn vị (được biểu thị bằng +), giảm đi một đơn vị (được biểu thị bằng -) hoặc giữ nguyên (được biểu thị bằng =) trong ngày đó. Trước ngày đầu tiên, giá trị tài sản ròng bằng không.

Josip sẽ vẽ ~1~ đường trong một ma trận được tạo ra bằng vô hạn các ký tự. Chỉ số của các hàng trong ma trận tăng dần theo hướng từ dưới lên và chỉ số của các cột tăng dần theo hướng từ trái sang. Đối với ngày thứ ~i~, anh ta sẽ vẽ một số ký tự trong cột thứ ~i~. Ký tự và chỉ số của hàng được quyết định bởi các quy tắc sau:

  • Nếu giá trị tài sản ròng tăng lên trong ngày thứ ~i~, anh ta sẽ vẽ / ở hàng có số thứ tự bằng giá trị tài sản ròng vào đầu ngày.

  • Nếu giá trị tài sản ròng giảm trong ngày thứ ~i~, anh ta sẽ vẽ \ ở hàng có số thứ tự bằng giá trị tài sản ròng vào cuối ngày.

  • Nếu giá trị tài sản ròng không thay đổi trong ngày thứ i, anh ta sẽ vẽ _ ở hàng có số thứ tự bằng giá trị tài sản ròng trong ngày.

Tất cả các ô khác được điền bằng .

Nhiệm vụ của bạn là xuất ra ma trận có kích thước tối thiểu để chứa toàn bộ đường, tức là chứa tất cả các ký tự / , \_ mà Josip đã vẽ.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên ~N (1 ≤ N ≤ 100)~ là số ngày

Dòng ~2~ chứa xâu ~A~ gồm ~N~ kí tự +, -= thể hiện sự thay đổi của giá trị tài sản ròng trong ~N~ ngày

Output

Ma trận biểu diễn

Sample Input1

7
++---==

Sample Output1

./\....
/..\...
....\__

Sample Input2

5
+=+=+

Sample Output2

..._/
._/..
/....

Sample Input3

4
--=+

Sample Output3

\...
.\_/

Subtask

~40~% số test không chứa - ở đầu vào

Số test còn lại không có ràng buộc gì thêm


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.