Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.3% 288
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 32.9% 286
fcb001_height Beginner Free Contest 1 - HEIGHT Free Contest 0.28 31.2% 284
nksev Tách từ OI Style 0.33 42.4% 283
fct017_dsum Free Contest Testing Round 17 - DSUM Free Contest 0.31 85.1% 283
bedao_m08_boilegg Bedao Mini Contest 08 - BOILEGG Bedao Contest 0.15 27.8% 283
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 51.7% 282
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.80 40.4% 282
icpc21_mb_a ICPC 2021 miền Bắc - Bài A: Python File ICPC 0.02 24.6% 280
atcoder_dp_p Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set Atcoder 0.30 55.4% 279
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 57.8% 278
errichto_matexp_fibonacci Matrix Exponentiation - Fibonacci Educational Codeforces 0.40 26.2% 278
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 42.0% 276
bedao_m06_yugioh Bedao Mini Contest 06 - YUGIOH Bedao Contest 0.50 23.4% 276
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.10 74.4% 276
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 29.7% 273
fc133_possible Free Contest 133 - POSSIBLE Free Contest 0.30 44.2% 273
qbticket Mua vé tàu hoả OI Style 0.14 36.7% 272
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.7% 271
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 66.2% 271
bedao_m09_cntdiff Bedao Mini Contest 09 - CNTDIFF Bedao Contest 0.30 28.1% 270
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 66.9% 268
bedao_r06_exams Bedao Regular Contest 06 - EXAMS Bedao Contest 0.20 24.8% 267
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.4% 264
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 73.2% 263
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 71.6% 261
fcb043_sortstring Beginner Free Contest 43 - SORTSTRING Free Contest 0.20 49.8% 261
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 17.7% 260
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.4% 259
fc130_place Free Contest 130 - PLACE Free Contest 0.50 36.8% 259
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 59.9% 259
bedao_r03_wordgame Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME Bedao Contest 0.15 21.8% 258
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Chưa phân loại 0.40 16.7% 258
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 61.3% 257
fcb007_panda Beginner Free Contest 7 - PANDA Free Contest 0.10 59.8% 257
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 75.8% 257
power Lũy thừa ICPC 0.17 34.9% 255
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 58.9% 255
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 28.0% 254
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.6% 253
fcb009_tinhtong Beginner Free Contest 9 - TINHTONG Free Contest 0.10 64.9% 251
fcb036_exam Beginner Free Contest 36 - EXAM Free Contest 0.20 25.1% 251
fct020_seq51 Free Contest Testing Round 20 - SEQ51 Free Contest 0.50 48.7% 250
fct031_posiprod Free Contest Testing Round 31 - POSIPROD Free Contest 0.70 56.1% 250
atcoder_dp_s Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum Atcoder 0.30 36.8% 249
heap1 Một chút về Huffman Tree ICPC 0.12 35.3% 247
bedao_t1_kthsum Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM Bedao Contest 0.50 17.7% 245
beadsnb Beads OI Style 0.53 44.2% 244
icpc21_beta_e ICPC Practice Contest 2021 - Emulation of Numbers ICPC 0.30 31.0% 244
fcb027_divcandy Beginner Free Contest 27 - DIVCANDY Free Contest 0.11 54.2% 243