Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
qhroad Phá đường OI Style 0.32 43.4% 510
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 55.8% 510
bedao_r06_exams Bedao Regular Contest 06 - EXAMS Bedao Contest 0.20 25.8% 508
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 29.2% 505
icpc21_mb_a ICPC 2021 miền Bắc - Bài A: Python File ICPC 0.02 24.8% 505
fct023_candy Free Contest Testing Round 23 - CANDY Free Contest 0.40 46.9% 503
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 55.9% 502
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 68.1% 501
fc144_magicsum Free Contest 144 - MAGICSUM Free Contest 0.70 46.3% 501
lubenica Lubenica OI Style 0.20 43.8% 499
fct024_election Free Contest Testing Round 24 - ELECTION Free Contest 0.70 39.4% 499
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.5% 496
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.8% 492
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 20.9% 492
fct017_dsum Free Contest Testing Round 17 - DSUM Free Contest 0.06 85.8% 491
fct042_dice Free Contest Testing Round 42 - DICE Free Contest 0.70 55.5% 490
fc142_knight Free Contest 142 - KNIGHT Free Contest 0.70 52.9% 486
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 17.8% 484
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 38.9% 483
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.0% 482
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 57.8% 481
fcb001_height Beginner Free Contest 1 - HEIGHT Free Contest 0.28 28.4% 479
kmin KMIN OI Style 0.11 33.4% 476
fc080_absmax Free Contest 80 - ABSMAX Free Contest 0.80 57.5% 476
fcb009_tinhtong Beginner Free Contest 9 - TINHTONG Free Contest 0.10 62.2% 473
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 41.7% 470
fcb007_panda Beginner Free Contest 7 - PANDA Free Contest 0.10 58.5% 470
olp_kc21_encryption Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa Olympic Sinh Viên 1.00 13.9% 469
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.4% 468
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.9% 468
fcb043_sortstring Beginner Free Contest 43 - SORTSTRING Free Contest 0.20 47.1% 467
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 31.1% 466
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 39.6% 466
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 56.7% 462
c11bc2 Robin OI Style 0.24 45.0% 460
fc071_soccer Free Contest 71 - SOCCER Free Contest 0.50 77.5% 459
qbgame Trò chơi trên ma trận OI Style 0.22 28.6% 450
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 32.2% 446
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.0% 444
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 69.0% 444
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 38.6% 443
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.6% 442
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 64.3% 442
nksev Tách từ OI Style 0.33 41.4% 440
fc140_strongpasswd Free Contest 140 - STRONGPASSWD Free Contest 0.70 63.6% 439
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 76.0% 438
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.16 74.9% 437
fcb026_multab Beginner Free Contest 26 - MULTAB Free Contest 0.10 88.4% 436
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.80 40.6% 436
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 35.8% 435