Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trái ngược với câu nói nổi tiếng "diêm không phải đồ chơi của trẻ em", nhưng bé An rất thích chơi diêm. Nhưng bé thích chơi xếp hình.

Mẹ cho bé nhiều hộp diêm, mỗi hộp có 12 que diêm. Bây giờ bé quan tâm: từ những que diêm với độ dài khác nhau, liệu có thể sắp xếp chúng thành hình hộp chữ nhật bằng keo? Không được bẻ que diêm và chúng không được nhô ra ngoài

Input

Dữ liệu đầu vào không quá ~1000~ hộp diêm, mỗi hộp gồm ~12~ số nguyên dương không vượt quá ~10^9~. Đầu vào kết thúc bằng một chuỗi gồm 12 số ~0~ (không cần phải được xử lý).

Output

Đối với mỗi bộ diêm in ra "yes", nếu có thể dán chúng thành hình hộp chữ nhật và "no" trong trường hợp ngược lại.

Sample Input

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sample Output

yes
no

Note

Đề gốc thi thử duyên hải 2021 lần 1


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -34
  dungp24  commented on May 29, 2021, 5:10 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 0
   hung3a8  commented on May 29, 2021, 10:10 a.m.

   Không sai đâu bạn, bài cũng đã có khá nhiều người AC r :D