Hàng đợi có độ ưu tiên

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Lê Minh Hoàng
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho trước một danh sách rỗng. Người ta xét hai thao tác trên danh sách đó:

  • Thao tác "~+V~" (ở đây ~V~ là một số tự nhiên ~\leq 1000000000)~: Nếu danh sách đang có ít hơn ~15000~ phần tử thì thao tác này bổ sung thêm phần tử ~V~ vào danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực.
  • Thao tác "~-~": Nếu danh sách đang không rỗng thì thao tác này loại bỏ tất cả các phần tử lớn nhất của danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực

Input

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một thao tác. Thứ tự các thao tác trên các dòng được liệt kê theo đúng thứ tự sẽ thực hiện

Output

  • Dòng ~1~: Ghi số lượng những giá trị còn lại trong danh sách.
  • Các dòng tiếp theo: Liệt kê những giá trị đó theo thứ tự giảm dần, mỗi dòng ~1~ số

Sample Input

+1
+3
+2
+3
-
+4
+4
-
+2
+9
+7
+8
-

Sample Output

4
8
7
2
1

Comments

Please read the guidelines before commenting.