Beginner Free Contest 45 - TRUNGTHU

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -2
    ntkiet   commented on Sept. 7, 2022, 9:53 p.m.

    ban đầu có S bằng tổng tất cả các loại bánh, sau đó dùng toàn bộ số tiền còn lại mua loại bánh rẻ nhất :>