Submit solution


Points: 0.11 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Vietnamese Online Problem Solving Contest
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ~2~ dãy số nguyên ~A~ và ~B~. Với mọi số ~A_{i}~ thuộc ~A~ và ~B_{j}~ thuộc ~B~ người ta tính tổng nó. Tất cả các tổng này sau khi được sắp xếp không giảm sẽ tạo thành dãy ~C~.

Nhiệm vụ của bạn là: Cho ~2~ dãy ~A~, ~B~. Tìm ~K~ số đầu tiên trong dãy ~C~

Input

 • Dòng đầu tiên gồm ~3~ số: ~M~, ~N~, ~K~
 • ~M~ dòng tiếp theo gồm ~M~ số mô tả dãy ~A~
 • ~N~ dòng tiếp theo gồm ~N~ số mô tả dãy ~B~

Output

 • Gồm ~K~ dòng tương ứng là ~K~ phần tử đầu tiên trong dãy ~C~

Giới hạn

 • ~1 \leq M, N, K \leq 50000~
 • ~1 \leq A_{i}~, ~B_{i} \leq 10^9~

Sample Input

4 4 6
1
2
3
4
2
3
4
5

Sample Output

3
4
4
5
5
5

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 5
  pbnlam2115   commented on Aug. 21, 2021, 4:34 p.m.

  Phải thêm là M+N>=k chứ