Nguy hiểm rõ ràng trước mắt

View as PDF

Submit solution


Points: 0.12 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO US-Open 2008 - Bảng Bạc
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Nông dân John đang ở trên một con thuyền nhỏ và đang tìm kiếm kho báu ở ~1~ trong số ~N~ ~(1 \le N \le 100)~ hòn đảo ~(~đánh số từ ~1...N)~ ở vùng biển Ca-ri-bò.

Bản đồ kho báu cho John biết John cần phải thực hiện ~1~ hành trình đi qua đảo ~A_1~, ~A_2~, ..., ~A_M~ ~(2 \le M \le 10{,}000)~, bắt đầu từ đảo ~1~ và kết thúc ở đảo ~N~ trước khi kho báu biến mất. Anh ta có thể đến thăm các đảo khác và thăm bao nhiêu lần tùy thích, miễn là hành trình của ông ta phải chứa dãy ~A_1~, ..., ~A_M~ là ~1~ dãy con (không nhất thiết phải liên tiếp nhau).

John muốn tránh đụng độ cướp biển và biết được mức-độ-bị-cướp ~(0 \le~ mức-độ-bị-cướp ~\le 100{,}000)~ khi đi lại giữa ~2~ hòn đảo với nhau. Độ nguy hiểm của hành trình của John sẽ là tổng các mức-độ-bị-cướp trên các tuyến đường mà John đi qua.

Hãy giúp John tìm được ~1~ hành trình ít nguy hiểm nhất để có thể lấy được kho báu.

Input

  • Dòng ~1~: ~2~ số nguyên cách nhau bởi dấu cách: ~N~ và ~M~
  • Dòng ~2...M + 1~: Dòng ~i + 1~ mô tả chứa ~1~ số nguyên là đảo thứ ~i~ mà John cần phải tới: ~A_i~
  • Dòng ~M + 2...N + M + 1~: Dòng ~i + M + 1~ chứa ~N~ số nguyên cách nhau bởi dấu cách tương ứng là mức-độ-bị-cướp trên tuyến đường đi giữa đảo ~i~ và đảo ~1~, ~2~, ..., ~N~; đảm bảo số nguyên thứ ~i~ luôn là số ~0~.

Output

  • Dòng ~1~: Độ nguy hiểm nhỏ nhất của hành trình của John.

Sample Input

3 4
1
2
1
3
0 5 1
5 0 2
1 2 0

Sample Output

7

Note

  • Có ~3~ hòn đảo và bản đồ kho báu yêu cầu John phải thực hiện ~1~ hành trình tới các đảo như sau: từ đảo ~1~ tới đảo ~2~, quay lại đảo ~1~ và cuối cùng là tới đảo ~3~. Mức-độ-bị-cướp trên các tuyến đường đã được cho: ~(1~, ~2)~; ~(2~, ~3)~; ~(3~, ~1)~ có độ lớn tương ứng là ~5~, ~2~ và ~1~.
  • Hành trình có độ nguy hiểm nhỏ nhất là ~7~. John sẽ đi như sau: ~1~, ~3~, ~2~, ~3~, ~1~, and ~3~. Yêu cầu của bản đồ là phải chứa dãy ~(1~, ~2~, ~1~, và ~3)~ và hành trình này thỏa mãn yêu cầu. Chúng ta sẽ tránh đi trên đường nối giữa ~2~ đảo ~1~ và ~2~ vì nó có mức-độ-bị-cướp lớn.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.