Help Conan 12!

View as PDF

Submit solution


Points: 0.07 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
TIMUS
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Năm ngoái Conan chỉ mới bước vào học Tin học thật sự. Thế nhưng anh ta bị đàn em là Như Quỳnh thách đố bài toán sau:

Cho ~T \leq 100000~. Mỗi dòng của ~T~ có ~1~ số ~N~ ~(N \leq 100000)~. Dãy số ~A~ được xây dựng như sau:

 • ~A_{0} = 0~
 • ~A_{1} = 1~
 • ~A_{2i} = A_{i}~
 • ~A_{2i + 1} = A_{i} + A_{i + 1}~

Nhiệm vụ của bạn là tìm số lớn nhất của dãy ~A~ từ ~1~ với ~N~.

Input

 • Dòng đầu tiên là số ~T~.
 • ~T~ dòng sau, mỗi dòng là ~1~ số ~N~.

Output

 • Có ~T~ dòng tương ứng với giá trị lớn nhất của các đoạn.

Sample Input

2
5
10

Sample Output

3
4

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -58
  phanhuykhang  commented on June 15, 2021, 11:51 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.