Mountain Walking

View as PDF

Submit solution


Points: 0.16 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO 2003 US Open
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một bản đồ kích thước ~N \times N~ ~(2 \le N \le 100)~, mỗi ô mang giá trị là độ cao của ô đó ~(0 \le~ độ cao ~\le 110)~. Bác John và bò Bessie đang ở ô trên trái (dòng ~1~, cột ~1)~ và muốn đi đến cabin (dòng ~N~, cột ~N)~. Họ có thể đi sang phải, trái, lên trên và xuống dưới nhưng không thể đi theo đường chéo. Hãy giúp bác John và bò Bessie tìm đường đi sao cho chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trên đường đi là nhỏ nhất.

Input

  • Dòng ~1~: ~N~
  • Dòng ~2~...~N+1~: Mỗi dòng chứa ~N~ số nguyên, mỗi số cho biết cao độ của một ô.

Output

Một số nguyên là chênh lệch cao độ nhỏ nhất.

Sample Input

5
1 1 3 6 8
1 2 2 5 5
4 4 0 3 3
8 0 2 3 4
4 3 0 2 1

Sample Output

2

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -35
    letanthucbao  commented on Aug. 4, 2023, 9:58 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.