Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 46.8% 60
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmpizza VM 15 Bài 04 - Pizza VNOI Marathon 1.04 24.8% 22
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 8.3% 1
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 35.7% 5
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 47.5% 29
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 34.5% 7
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 71.4% 5
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 3.6% 1
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcircle VM 15 Bài 13 - Vòng tròn VNOI Marathon 1.19 0.0% 0
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 50.0% 1
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 38.3% 20
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.5% 5
vnoicup22_r2_d Cut the Cake VNOI Cup 1.20 9.4% 51
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 2.8% 3
vnoicup22_final_b Modulo collision VNOI Cup 0.80 16.9% 33
vnoicup22_r1_d Traveling VNOI Cup 1.00 11.3% 55
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 10.4% 140
vnoicup22_final_e Advanced nickname suggestion system VNOI Cup 1.20 16.7% 3
vnoicup22_r2_b Sale VNOI Cup 0.60 13.9% 151
vnoicup22_r2_c History VNOI Cup 1.00 13.9% 131
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 34.4% 8
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.3% 559
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.1% 401
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.7% 736
vnoicup22_r1_e Dumbbell VNOI Cup 1.20 7.7% 20
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 17.7% 290
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.4% 10
vnoicup22_final_c Lục bát poem VNOI Cup 0.80 14.7% 11
vnoicup22_r3_c Apple harvesting VNOI Cup 0.60 10.6% 87
vnoicup22_final_d Trò chơi tạo số VNOI Cup 1.20 10.1% 9
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 29.2% 221
vnoicup22_final_a Blue graph VNOI Cup 0.80 22.4% 47
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.4% 47
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 32.2% 115
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.7% 8
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 12.9% 29
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 12.6% 50
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 25.0% 1
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 56.1% 21
kcoin VO 12 Bài 3 - Trò chơi với đồng xu VNOI Online 0.41 58.9% 34
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 38.8% 79
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 53.3% 6
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 28.0% 7
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 37.0% 10