Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
vmgcdsum VM 14 Bài 02 - Tổng ước chung lớn nhất 2 VNOI Marathon 1.18 36.4% 4
vmcandle VM 14 Bài 03 - Aladdin và cây đèn cầy VNOI Marathon 0.54 13.6% 77
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 12.5% 1
vmquabeo VM 14 Bài 05 - Quá béo VNOI Marathon 0.77 32.9% 110
vmcoffee VM 14 Bài 06 - Tom and Jerry VNOI Marathon 1.11 40.5% 29
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 22.2% 4
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 45.0% 4
vmatrix VM 14 Bài 09 - Nhân ma trận VNOI Marathon 0.57 39.7% 63
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmrel6 VM 14 Bài 11 - Bảng quan hệ VNOI Marathon 1.25 35.3% 10
vmgold VM 14 Bài 12 - Mỏ vàng VNOI Marathon 0.70 40.5% 26
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 47.1% 8
vmaze VM 14 Bài 15 - Mê cung VNOI Marathon 0.95 0.0% 0
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 38.0% 101
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 62.5% 38
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 43.3% 81
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmpizza VM 15 Bài 04 - Pizza VNOI Marathon 1.04 27.9% 38
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 48.3% 14
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 28.2% 10
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 44.3% 31
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 29.0% 6
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 32.6% 12
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 9.8% 4
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcircle VM 15 Bài 13 - Vòng tròn VNOI Marathon 1.19 0.0% 0
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 23.1% 5
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 37.1% 44
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
kmedian USACO 2011 - Nov - Gold - Above the Median USACO 0.42 63.9% 120
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 48.5% 11
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 54.2% 11
usaco18dg_cowpatibility USACO 2018 - Dec - Gold - Cowpatibility USACO 0.90 27.6% 22
usaco18dg_dining USACO 2018 - Dec - Gold - Fine Dining USACO 1.00 34.7% 53
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 59.1% 121
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 33.9% 97
usaco19db_cowgym USACO 2019 - Dec - Bronze - Cow Gymnastics USACO 0.10 46.6% 79
usaco19db_livestock USACO 2019 - Dec - Bronze - Livestock Lineup USACO 0.10 31.9% 29
usaco19db_whereami USACO 2019 - Dec - Bronze - Where Am I? USACO 0.10 34.4% 61
usaco19dg_cowmbat USACO 2019 - Dec - Gold - Moortal Cowmbat USACO 0.50 38.8% 52
usaco19dg_pump USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Pumping USACO 0.50 31.8% 54
usaco19dg_milkvisits USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Visits USACO 1.00 37.3% 111
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 43.8% 6
usaco19ds_milkvisits USACO 2019 - Dec - Silver - Milk Visits USACO 0.30 33.1% 131
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 56.9% 27