VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo


Submit solution

Points: 0.98 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem source:
VNOI Marathon 2009Round 3Problem Setter: Ðỗ Ðức Ðông
Problem type

Phú ông có một mảnh đất hình chữ nhật được chia thành lưới ô vuông gồm ~M~ hàng và ~N~ cột. Các hàng của lưới được đánh số từ trên xuống dưới bắt đầu từ ~1~, còn các cột đánh số từ trái sang phải, bắt đầu từ ~1~. Ô nằm giao của hàng ~i~ và cột ~j~ là ô đất ~i, j~ ~(i = 1 \dots M, j = 1 \dots N)~ có độ cao là ~h_{ij}~. Phú ông đã đưa ra đề nghị đổi chiếc quạt mo lấy đất như sau:

  • Bờm được quyền chọn ~2~ mảnh đất con (một mảnh để làm nhà, một mảnh để trồng rau), hai mảnh đều có dạng hình chữ nhật và chứa nguyên các ô.
  • Mỗi mảnh đất có độ chênh lệch không quá ~K~, nghĩa là hiệu độ cao của ô có độ cao nhất với ô có độ cao thấp nhất không vượt quá ~K~.
  • Hai mảnh đất được chọn không không giao nhau nhưng có thể tiếp xúc nhau.
  • Hãy giúp Bờm chọn được hai mảnh đất thỏa mãn điều kiện của phú ông và có tổng diện tích là lớn nhất.

Input

  • Dòng đầu là ~3~ số ~M, N~ và ~K~ ~(M, N \leq 300)~.
  • ~M~ dòng sau, mỗi dòng gồm ~N~ số nguyên ~h_{ij}~ mô tả mảnh đất ~(K, |h_{ij}|<10^{9})~.

Output

Một số là tổng diện tích lớn nhất tìm được.

Giới hạn

Có ~50\%~ số test với ~m,n\leq 50~.

Sample Input

3 4 0
1 2 3 1
1 9 9 1
2 2 2 2

Sample Output

6

Comments

There are no comments at the moment.