VM 08 Bài 24 - Hình thoi

View as PDF

Submit solution


Points: 0.94 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Round 10/DivAProblem Setter: Ngô Minh Ðức
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Hình thoi là hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Hình thoi xuất hiện trong các quân bài Rô trên bộ bài Tây, trên các hoa văn trang trí, v.v... Hình vuông cũng là một trường hợp đặc biệt của hình thoi.

Trong bài này, bạn hãy giải một bài toán về hình thoi: cho ~N~ điểm trên mặt phẳng tọa độ, đếm số hình thoi có 4 đỉnh thuộc vào tập hợp điểm này.

Input

  • Dòng 1: một số ~N~ là số điểm ~(4 \le N \le 1500)~.
  • Dòng thứ ~i~ trong ~N~ dòng tiếp chứa hai số nguyên ~x_i, y_i~ là tọa độ của điểm thứ ~i~ ~(-50 \le x_i, y_i \le 50)~.

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là số hình thoi có 4 đỉnh thuộc tập hợp điểm đã cho.

Sample Input

8
-1 0
0 1
1 0
0 0
1 1
0 -1
1 -1
2 0

Sample Output

4

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.