VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật

View as PDF

Submit solution


Points: 1.07 (partial)
Time limit: 0.6s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon'08-Round 9/DivAProblem Setter:Nguyễn Trần Nam Khánh
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho bảng chữ nhật ~M \times N~ ~(1 \le M, N \le 200)~ gồm các số ~0~ và ~1~. Ta gọi một khối tam chữ nhật là một hình gồm ba hình chữ nhật, mỗi hình chữ nhật gồm toàn số ~1~, xếp chồng lên nhau sao cho hình chữ nhật ở giữa phải rộng hơn về mỗi phía của hai hình chữ nhật trên và dưới ít nhất một ô.

Ví dụ, các hình sau đây là các khối tam chữ nhật:

image

Các hình sau đây không phải là khối tam chữ nhật:

image

Trong bài toán này, bạn cần tìm khối tam chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Input

  • Dòng đầu tiên: hai số nguyên ~M~, ~N~.
  • ~M~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ~N~ số ~0~ hoặc ~1~ (viết liền nhau) mô tả bảng chữ nhật.

Output

In ra diện tích của khối tam chữ nhật lớn nhất, hoặc ~0~ nếu không tìm được khối tam chữ nhật nào.

Sample Input

6 8
00000110
00111000
00110100
01111001
01111110
00111010

Sample Output

15

Note

image


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.