VM 09 Bài 07 - Bắn bi

View as PDF

Submit solution


Points: 0.88 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon 2009Round 2Problem Setter: Khúc Anh Tuấn
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong những ngày hè rảnh rỗi, ktuan thường chơi bắn bi trên một bảng hình vuông gồm ~N \times N~ ô vuông nhỏ. Trò chơi được thực hiện như sau:

 • Ban đầu, ktuan đặt ~K~ vật cản vào ~K~ ô vuông của bảng.
 • Sau đó, ktuan thực hiện lần lượt ~Q~ lượt chơi. Ở lượt chơi thứ ~i~, ktuan lần lượt bắn ~D_{i}~ viên bi từ ngoài bảng vào một trong ~4~ đường biên của bảng. Kích thước của mỗi viên bi đúng bằng kích thước của một ô vuông nhỏ. Viên bi sẽ đi qua các ô thuộc cùng một hàng / cột cho đến khi đi ra ngoài bảng hoặc gặp một vật cản hay viên bi khác. Nếu có vật cản hay viên bi khác ở ngay ô đầu tiên thì viên bi đó không được đưa vào bảng.
 • Ở mỗi lượt bắn, ktuan ghi lại tổng số ô mà các viên bi đã đi qua.

Bạn hãy viết chương trình mô phỏng lại trò chơi và với mỗi lượt bắn, in ra tổng số ô mà các viên bi của lượt bắn đó đã đi qua.

Input

 • Dòng đầu ghi ~3~ số ~N, K, Q~.
 • ~K~ dòng sau, mỗi dòng ghi một cặp số ~(u,v)~ thể hiện toạ độ (dòng, cột) của một vật cản.
 • ~Q~ dòng sau, mỗi dòng ghi ~4~ giá trị ~c, D, u, v~. Ký tự ~c~ có thể là 'L', 'R', 'T', hoặc 'B' cho biết viên bi được đưa vào từ biên trái, phải, trên hoặc dưới của bảng. ~(u,v)~ thể hiện toạ độ ô đầu tiên mà viên bi được đưa vào. Đây phải là một ô nằm trên biên của bảng ứng với ký tự ~c~. ~D~ là số lượng viên bi sẽ bắn ở lượt chơi này.

Output

 • Với mỗi lượt chơi, in ra tổng số ô mà các viên bi của lượt đó đã đi qua

Giới hạn

 • ~N \leq 50000, K \leq 10, Q \leq 100000~.
 • Trong ~\frac{1}{3}~ số test, ~N~ và ~Q~ không vượt quá ~1000~.

Sample Input

5 1 3
3 3
L 2 3 1
T 1 1 1
B 5 5 5

Sample Output

3
2
25

Note

 • Viên bi đầu tiên của lượt ~1~ sẽ đi qua ~2~ ô ~(3,1)~ và ~(3,2)~ trước ghi gặp vật cản ở ô ~(3,3)~.
 • Viên bi tiếp theo của lượt ~1~ sẽ đi qua ô ~(3,1)~ trước khi gặp viên bi ở ô ~(3,2)~. Vậy tổng số ô bị đi qua ở lượt này là ~3~.
 • Viên bi đầu tiên của lượt ~2~ sẽ đi qua ~2~ ô ~(1,1)~ và ~(2,1)~ trước khi gặp viên bi ở ô ~(3,1)~.
 • Mỗi viên bi của lượt cuối cùng đều không gặp vật cản và sẽ đi ra ngoài bảng sau khi đi qua ~5~ ô.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.