Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
bedao_r11_candy Bedao Regular Contest 11 - CANDY Bedao Contest 1.20 7.2% 7
bedao_g10_event Bedao Grand Contest 10 - EVENT Bedao Contest 0.40 51.2% 328
bedao_g10_perfect Bedao Grand Contest 10 - PERFECT Bedao Contest 0.55 37.2% 345
bedao_g10_fgstring Bedao Grand Contest 10 - FGSTRING Bedao Contest 0.65 30.6% 32
bedao_g10_number Bedao Grand Contest 10 - NUMBER Bedao Contest 0.80 2.0% 9
bedao_g10_milktea Bedao Grand Contest 10 - MILKTEA Bedao Contest 1.00 3.1% 5
bedao_g10_holiday Bedao Grand Contest 10 - HOLIDAY Bedao Contest 0.70 13.4% 97
bedao_m14_confession Bedao Mini Contest 14 - CONFESSION Bedao Contest 0.15 20.7% 231
bedao_m14_operation Bedao Mini Contest 14 - OPERATION Bedao Contest 0.25 59.3% 338
bedao_m14_campaign Bedao Mini Contest 14 - CAMPAIGN Bedao Contest 0.35 14.9% 125
bedao_m14_examine Bedao Mini Contest 14 - EXAMINE Bedao Contest 0.50 13.7% 136
bedao_m14_musketeers Bedao Mini Contest 14 - MUSKETEERS Bedao Contest 0.60 17.6% 5
dtl22_a Mabư Béo và Bài toán Đa giác Dytechlab 0.01 51.6% 236
dtl22_b Mabư Béo và Trò chơi Bánh quy Dytechlab 0.01 37.4% 121
dtl22_c Mabư Béo Tập Thể dục Dytechlab 0.01 41.6% 97
dtl22_d Mabư Béo Trèo Cây Dytechlab 0.01 53.1% 66
dtl22_e Mabư Béo tập Gym Dytechlab 0.01 15.9% 7
dtl22_f Mabư Béo Chia Bánh Dytechlab 0.01 35.3% 4
dtl22_g Mabư Béo vào Đội Tuyển LoL Dytechlab 0.01 1.4% 1
dtl22_h Mabư Béo và Bài Luyện Tập Dytechlab 0.01 32.8% 18
dtl22_i Mabư Béo chơi Đế Chế Dytechlab 0.01 20.0% 1
dtl22_j Mabư Béo đi tìm Bảy Viên Ngọc Rồng Dytechlab 0.01 12.5% 1
bedao_r12_3m0j1 Bedao Regular Contest 12 - 3M0J1 Bedao Contest 0.40 17.3% 121
bedao_r12_gen Bedao Regular Contest 12 - GEN Bedao Contest 0.30 17.5% 319
bedao_r12_bfriday Bedao Regular Contest 12 - BFRIDAY Bedao Contest 0.55 12.9% 50
bedao_r12_xorperm Bedao Regular Contest 12 - XORPERM Bedao Contest 0.60 14.6% 7
bedao_r12_papalind Bedao Regular Contest 12 - PAPALIND Bedao Contest 0.75 5.0% 19
bedao_r12_fa Bedao Regular Contest 12 - FA Bedao Contest 0.90 2.7% 2
bedao_m15_uppercase Bedao Mini Contest 15 - UPPERCASE Bedao Contest 0.20 25.4% 598
bedao_m15_bingchilling Bedao Mini Contest 15 - BINGCHILLING Bedao Contest 0.30 47.4% 522
bedao_m15_robot Bedao Mini Contest 15 - ROBOT Bedao Contest 0.40 26.6% 411
bedao_m15_seqgame2 Bedao Mini Contest 15 - SEQGAME2 Bedao Contest 0.55 18.6% 71
bedao_m15_2seg Bedao Mini Contest 15 - 2SEG Bedao Contest 0.65 4.6% 23
backtrack_a Educational Backtracking: Đi dạo Educational 0.01 5.2% 29
backtrack_c Educational Backtracking: Bể chứa nước Educational 0.30 23.8% 58
backtrack_d Educational Backtracking: Xâu đầy đủ Educational 0.01 29.4% 110
backtrack_e Educational Backtracking: Biểu thức Educational 0.02 19.0% 78
backtrack_f Educational Backtracking: Đếm dãy GCD Educational 0.30 18.6% 43
backtrack_g Educational Backtracking: Xếp hình Educational 0.01 11.1% 20
backtrack_i Educational Backtracking: Két sắt Educational 0.30 29.4% 40
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.01 24.3% 40
backtrack_b Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 Educational 0.01 27.2% 71
backtrack_h Educational Backtracking: Số ước số Educational 0.60 16.2% 57
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.01 69.6% 67
bedao_g11_fraction Bedao Grand Contest 11 - FRACTION Bedao Contest 0.65 18.4% 37
bedao_g11_hiddenper Bedao Grand Contest 11 - HIDDENPER Bedao Contest 0.80 3.4% 3
bedao_g12_median Bedao Grand Contest 12 - MEDIAN Bedao Contest 0.70 3.3% 2
bedao_g11_invesgation Bedao Grand Contest 11 - INVESTIGATION Bedao Contest 1.00 5.4% 3
bedao_g11_chess Bedao Grand Contest 11 - CHESS Bedao Contest 0.40 47.3% 514
bedao_g11_konly Bedao Grand Contest 11 - K-ONLY Bedao Contest 0.75 2.2% 21