Lập lịch trên 2 máy

View as PDF

Submit solution


Points: 0.16 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Folklore
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Có ~N~ chi tiết máy cần được gia công lần lượt trên hai máy ~A~ và ~B~. Thời gian gia công chi tiết ~i~ trên máy ~A~ là ~a_{i}~, thời gian gia công trên máy ~B~ là ~b_{i}~.

Yêu cầu: Hãy tìm trình tự gia công các chi tiết trên hai máy sao cho việc hoàn thành gia công tất cả các chi tiết là sớm nhất có thể.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương ~N~ (~1 \leq N \leq 10000~).
  • Dòng thứ hai chứa ~N~ số nguyên dương ~a_{1}~, ~a_{2}~ ...~a_{n}~ (~1 \leq a_{i} \leq 10000~)
  • Dòng thứ ba chứa ~N~ số nguyên dương ~b_{1}~, ~b_{2}~, ...~b_{n}~ (~1 \leq b_{i} \leq 10000~).

Output

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương ~T~ là thời điểm sớm nhất có thể hoàn thành.
  • Dòng thứa hai chứa ~N~ số nguyên cho biết lịch trình gia công các chi tiết máy.

Sample Input

3
2 3 1
1 2 3

Sample Output

7
3 2 1

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 7
    quanto  commented on May 7, 2023, 8:16 a.m.

    có ai giải thích rõ đề hơn hộ e vs ạ(xin mọi người đừng downvote e)