Hai Ô Đen

View as PDF

Submit solution

Points: 0.61 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ~1~ hình chữ nhật kích thước ~n \times m~ ô vuông, trong đó có ~1~ số ô tô màu đen (gọi là ô đen), các ô còn lại tô màu trắng. Giả thiết rằng mỗi dòng có ít nhất ~2~ ô đen và ~n,m \leq 100~.

Yêu cầu: Cần chọn ra ~2 \times n~ ô đen của của lưới sao cho:

  1. Trong mỗi dòng của lưới có đúng ~2~ ô đen được chọn.
  2. Số ô đen trong cột có nhiều ô được chọn nhất là nhỏ nhất

Input

  • Dòng đầu tiên là ~2~ số ~n,m~.
  • Trong ~n~ dòng sau mỗi dòng gồm ~m~ ký tự ~\left(0,1\right)~, trong đó ký tự ~1~ mô tả ô đen, còn ký tự ~0~ mô tả ô trắng.

Output

  • Gồm ~1~ dòng duy nhất là kết quả.

Sample Input

2 2
11
11

Sample Output

2

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.