Dịch chuyển tức thời

View as PDF

Submit solution

Points: 0.62 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Dựa theo BOI 2001
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Pháp sư vĩ đại Byter đã phù phép tạo nên ~2~ hòn đảo trên biển Baltic: đảo Bornholm và đảo Gotland. Ở mỗi đảo thì ông cũng tạo nên một vài cổng dịch chuyển tức thời (CDCTT). Mỗi CDCTT sẽ là ~1~ trong ~2~ loại hình sau:

  1. Cổng Đến: Người ta sẽ được di chuyển tới cổng này.
  2. Cổng Đi: Khi bước vào cổng này người ta sẽ được đưa tới ~1~ Cổng Đến duy nhất xác định nằm ở hòn đảo kia.

Một lần Byter đã giao cho các học trò của mình bài toán như sau: Cho biết số lượng CDCTT ở mỗi hòn đảo. Các học trò phải xác định xem cổng nào sẽ là Cổng Đến, cổng nào sẽ là Cổng Đi sao cho thoả mãn yêu cầu sau: Giả sử cổng ~i~ được đặt là Cổng Đến thì có ít nhất ~1~ Cổng Đi sẽ đưa người được dịch chuyển tới cổng ~i~ này và ngược lại, cổng ~i~ được đặt là Cổng Đi thì cổng mà nó gửi người đến phải được đặt là Cổng Đến.

Input

Dòng ~1~: ~2~ số nguyên ~N~ và ~M~ ~(1 \leq N~, ~M \leq 50000)~ tương ứng là số CDCTT ở trên đảo Bornhom và Gotland.

Dòng thứ ~2~ gồm ~N~ số nguyên ~A_1~ ...~A_N~ mô tả các CDCTT ở đảo Bornhom: số ~A_i~ cho biết nếu như Cổng thứ ~i~ trên đảo Bornhom được đặt là Cổng Đi thì nó sẽ gửi người đến Cổng ~A_i~ trên đảo Gotland. ~(1 \leq A_i \leq M)~.

Dòng thứ ~3~ gồm ~M~ số nguyên ~B_1~ ...~B_M~ mô tả các CDCTT ở đảo Gotland: số ~B_i~ cho biết nếu như Cổng thứ ~i~ trên đảo Gotland được đặt là Cổng Đi thì nó sẽ gửi người đến Cổng ~B_i~ trên đảo Bornhom. ~(1 \leq B_i \leq N)~.

Output

Dòng ~1~: ~N~ số nguyên ~C_1~ ...~C_N~ ghi cách nhau ~1~ dấu khoảng trắng, ~C_i = 1~ nếu cổng ~i~ trên đảo Bornhom là Cổng Đi và ~= 0~ nếu cổng ~i~ là Cổng Đến.

Dòng ~2~: ~M~ số nguyên ~D_1~ ...~D_M~ ghi cách nhau ~1~ khoảng trắng, ~D_i = 1~ nếu cổng ~i~ trên đảo Gotland là Cổng Đi và ~= 0~ nếu cổng ~i~ là Cổng Đến.

Sample Input

4 5
3 5 2 5
4 4 4 1 3

Sample Output

0 1 1 0
1 0 1 1 0

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.