Đoạn cao trào của bản nhạc

View as PDF

Submit solution


Points: 0.16 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO , thanks Hoanh Tien
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong một bản nhạc thường có những đoạn nhạc mà tác giả sử dụng nó nhiều lần (ít nhất ~2~ lần). Những đoạn đó gọi là "đoạn cao trào". Do có thể sử dụng nhiều giọng khác nhau (son, la, si,...) nên nốt đầu tiên của các lần xuất hiện có thể khác nhau, nhưng chệnh lệnh độ cao giữa hai nốt liên tiếp thì chắc chắn giống.

VD: hai đoạn sau

~1 \ 2 \ 5 \ 4 \ 10~

~4 \ 5 \ 8 \ 7 \ 13~

được coi là một đoạn cao trào, vì chúng cùng sự chênh lệch độ cao : ~+1, +3, -1, +6~

Cho một bản nhạc, yêu cầu tìm độ dài đoạn cao trào dài nhất.

 • Đoạn cao trào phải có từ ~5~ nốt nhạc trở lên.
 • Những lần xuất hiện của đoạn không được chồng lên nhau (không có nốt nhạc chung).

Input

 • Dòng ~1~: ~n~ - số nốt nhạc ~(1 \le n \le 5000)~
 • Một số dòng sau là ~n~ nốt nhạc, mỗi nốt được quy ra số tự nhiên trong phạm vi ~1..88~.

Output

~1~ dòng chứa ~1~ số duy nhất là độ dài đoạn cao trào dài nhất. Nếu không tìm được đoạn nhạc nào, in ra ~0~.

Sample Input

30
25 27 30 34 39 45 52 60 69 79 69 60 52 45 39 34 30 26 22 18
82 78 74 70 66 67 64 60 65 80

Sample Output

5

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -8
  soncao  commented on Jan. 3, 2023, 3:44 p.m. edit 2

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 0
   BruBruLmaoLmaoUwU  commented on Jan. 5, 2023, 3:14 a.m.

   đây nhé

   dòng có chữ í bn


 • 46
  CQTshadow  commented on June 28, 2021, 3:18 p.m.

  Giúp đỡ các bạn không bị mỏi mắt, pls don't down, dãy trong test đề bài là : 34 30 26 22 18 / 82 78 74 70 66