Triomino Game

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Byte Code
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

image

~X~ và ~Y~ đang chơi trò chơi như sau: Họ bắt đầu với một bảng ô vuông trống kích thước ~2 \times N~ và luân phiên chơi. ~X~ đi trước. Trong một nước đi, một người chơi phải đặt một quân L-triomino (như hình bên trên) vào bảng, theo một trong bốn hướng, và không được đặt chèn lên các ô đã có triomino. Người nào không thể thực hiện nước đi nữa thì thua.

Cho kích thước của bảng, tính xem ai sẽ là người chiến thắng nếu giả sử cả ~X~ và ~Y~ đều chơi tối ưu.

Input

Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương ~T \leq 50~ là số lượng test.

Sau đó là ~T~ dòng thể hiện ~T~ test, mỗi dòng chứa số nguyên dương ~N \leq 800~, là kích thước của bảng ô vuông ~2 \times N~.

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng kí tự "X" hoặc "Y" thể hiện ai là người chiến thắng trò chơi đó.

Sample Input

2
3
4

Sample Output

X
Y

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.