Submit solution

Points: 0.75 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COCI 2008/2009 - Contest #5, 7th February 2009
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lana sống trong một ngôi làng hạnh phúc, nơi đó có một hàng cây anh đào ở bên đường chính. Lana đánh số giá trị của cây này theo thứ tự tăng dần bắt đầu từ ~1~.

Sau nhiều lần nghiên cứu, Lana nhận thấy rằng giá trị của cây có thể được dùng để xác định số lượng quả anh đào mà cây đó có.

Với mỗi cây, xét các nhóm chữ số liên tiếp ở giá trị của cây đó. Với mỗi nhóm chữ số, nhân chữ số đó với bình phương của độ dài của nhóm đó. Tổng của các giá trị trên với mỗi nhóm chính là số quả anh đào của cây.

Ví dụ, ở cây số ~77744007~, các nhóm lần lượt là ~777, 44, 00, 7~. Số quả anh đào của cây là ~7 \cdot 3^2 + 4 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^2 + 7 \cdot 1^2 = 86~ quả.

Đã đến mùa thu hoạch và dân làng đã đồng ý thu hoạch các cây có giá trị từ ~A~ đến ~B~. hãy cho biết số lượng quả anh đào được thu hoạch là bao nhiêu.

Input

~2~ số tự nhiên ~A~ và ~B~ ~(1 \leq A, B \leq 10^{15})~ là giá trị của cây đầu tiên và cây cuối cùng được thu hoạch.

Output

Số quả anh đào được thu hoạch.

Sample Input

100 111

Sample Output

68

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.