Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
vnoj_round_01_b VNOJ Round 01 - GAMING VNOJ Round 0.01 16.1% 339
vnoj_round_01_d VNOJ Round 01 - OR PAIR VNOJ Round 0.01 6.7% 69
vnoj_round_01_a VNOJ Round 01 - THREE VNOJ Round 0.01 30.4% 809
dovui_2024_b Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Lật sỏi Chưa phân loại 0.01 0.6% 4
dovui_2024_a Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Thử thách Vũ Môn Chưa phân loại 0.01 0.2% 1
bananabread_domino Domino Chưa phân loại 0.01 0.0% 0
bedao_g15_f Bedao Grand Contest 15 - Fun Puzzle Bedao Contest 0.01 9.1% 8
bedao_g15_e Bedao Grand Contest 15 - Lomkdle Bedao Contest 0.01 2.3% 6
bedao_g15_d Bedao Grand Contest 15 - Rollback Bedao Contest 0.01 4.5% 22
bedao_g15_c Bedao Grand Contest 15 - Noel Gifts Bedao Contest 0.01 10.8% 26
bedao_g15_b Bedao Grand Contest 15 - Sum^2 Xor Bedao Contest 0.01 12.7% 117
bedao_g15_a Bedao Grand Contest 15 - Bacteria Bedao Contest 0.01 25.2% 322
euler_a Subtree Queries Educational 0.01 55.5% 172
euler_b Path Queries Educational 0.01 52.5% 149
euler_d Cau mày (cây màu) Educational 0.01 45.4% 116
euler_e Two Piece Educational 0.01 15.8% 37
euler_g Fast Lowest Common Ancestor Educational 0.01 13.8% 61
euler_h Lại là bài truy vấn đường đi Educational 0.01 42.5% 71
euler_c Arcade Game Educational 0.01 22.7% 90
euler_i Vertex Set Path Composite Educational 0.01 23.4% 33
euler_j DeMenQuery02 Educational 0.01 9.7% 23
euler_k Hai loại tiền tệ Educational 0.01 34.3% 22
euler_l Trường đua xe Educational 0.01 29.1% 11
euler_f Minh và cây bắt mắt Educational 0.01 7.3% 16
bedao_g16_a Bedao Grand Contest 16 - Kim cương Bedao Contest 0.01 9.8% 181
bedao_g16_b Bedao Grand Contest 16 - Hái thuốc Bedao Contest 0.01 12.1% 108
bedao_g16_d Bedao Grand Contest 16 - Giấy vụn trên đường Bedao Contest 0.01 1.7% 5
bedao_g16_e Bedao Grand Contest 16 - Pairwise Division Bedao Contest 0.01 7.1% 6
bedao_g16_c Bedao Grand Contest 16 - FROG Bedao Contest 0.01 15.1% 58
bedao_g16_f Bedao Grand Contest 16 - Thưởng Tết Bedao Contest 0.01 5.0% 7