Hoán vị chữ cái

View as PDF

Submit solution


Points: 0.09 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Lê Minh Hoàng
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một xâu ~S~ chỉ gồm các chữ cái in hoa, ~1 \le~ độ dài ~\le 9~. Yêu cầu:

 1. Có bao nhiêu cách hoán vị các chữ cái của xâu ~S~
 2. Liệt kê các hoán vị đó theo thứ tự từ điển

Input

Gồm ~1~ dòng duy nhất chứa xâu ~S~

Output

 • Dòng ~1~: Ghi số lượng hoán vị tìm được ~(K)~
 • ~K~ dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu hoán vị của xâu ~S~ theo đúng thứ tự từ điển

Sample Input

ABAB

Sample Output

6
AABB
ABAB
ABBA
BAAB
BABA
BBAA

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -15
  song_hao_2910  commented on Sept. 11, 2022, 2:03 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -225
   nam80022052  commented on Jan. 1, 2023, 3:51 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.