Gửi thư

View as PDF

Submit solution


Points: 0.08 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Sec. 9 Team Selection Test, District I HCMC, 2008
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Vị Giám đốc công ty XYZ cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu ~S~ các chữ cái la tinh in thường. Để bảo mật nội dung văn bản, ông Giám đốc gửi ~2~ bức thư. Bức thư thứ nhất là phần đầu Sb của xâu ~S~, bức thư thứ ~2~ là phần cuối Se của ~S~. Hai bức thư ~Sb~ và ~Se~ đảm bảo đầy đủ nội dung của ~S~, tuy nhiên có thể một phần cuối của ~Sb~ có thể được viết lặp lại trong phần đầu của ~Se~, song số kí tự được viết lặp lại không biết trước.

Yêu cầu: Cho hai xâu ~Sb~ và ~Se~, hãy xác định một xâu ~S~ có thể là nội dung của bức thư sao cho độ dài của xâu ~S~ là ngắn nhất.

Input

Dòng đầu chứa xâu ~Sb~, dòng thứ hai chứa xâu ~Se~. Mỗi xâu có độ dài không quá 250.

Output

Ghi ra độ dài của xâu ~S~ tìm được.

Sample Input

truongnguyendu
nguyenduquannhat

Sample Output

22

Comments

Please read the guidelines before commenting.