Hội trường

View as PDF

Submit solution


Points: 0.08 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Nhà trường có một phòng hội trường. Có những yêu cầu muốn sử dụng phòng hội trường này, mỗi yêu cầu cho biết thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Nhà trường có thể chấp nhận hoặc từ chối đối với một yêu cầu.

Yêu cầu: hãy giúp nhà trường chọn các yêu cầu sử dụng hội trường sao cho tổng thời gian hội trường được sử dụng là lớn nhất.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương ~n~ (~n~ ~\leq~ ~10000~), số yêu cầu.

Mỗi dòng trong số ~n~ dòng tiếp theo chứa ~2~ số nguyên dương ~p~ và ~k~ (~0~ ~\leq~ ~p~ ~<~ ~k~ ~\leq~ ~30000~), mô tả một yêu cầu bắt đầu tại thời điểm ~p~ và kết thúc tại thời điểm ~k~.

Output

Gồm một dòng duy nhất là tổng thời gian lớn nhất mà hội trường được sử dụng

Sample Input

12
1 2
3 5
0 4
6 8
7 13
4 6
9 10
9 12
11 14
15 19
14 16
18 20

Sample Output

16

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -32
  nam80022052  commented on Jan. 1, 2023, 8:04 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -16
  krytal  commented on Aug. 12, 2022, 9:55 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 21
  conganhdz  commented on July 26, 2021, 2:58 a.m.

  mn cho e hỏi test mẫu nó chọn những cái nào vậy ?


  • 46
   I_love_Hoang_Yen  commented on July 26, 2021, 7:08 a.m.

   Test vd chọn 7 đoạn:

   • [0, 4] [4, 6] [6, 8]
   • [9, 10]
   • [11, 14] [14, 16]
   • [18, 20]