Dãy nghịch thế

View as PDF

Submit solution


Points: 0.08 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
IOICamp Marathon 2005-2006
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một dãy số ~a_{1}~.. ~a_{N}~. Một nghịch thế là một cặp số ~u~, ~v~ sao cho ~u < v~ và ~a_{u} > a_{v}~. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.

Input

 • Dòng đầu ghi số nguyên dương ~N~.
 • ~N~ dòng sau mỗi dòng ghi một số ~a_{i}~ (~1 \leq i \leq N~).
 • ~1 \leq N \leq 60000~
 • ~1 \leq a_{i} \leq 60000~

Output

 • Ghi trên một dòng số ~M~ duy nhất là số nghịch thế.

Sample Input

3
3
1
2

Sample Output

2

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  baodai  commented on July 17, 2024, 12:59 a.m.

  ôi không


 • 0
  huyhoctin2023  commented on April 30, 2024, 9:46 a.m.

  hello


 • 5
  Ceaturs  commented on April 2, 2024, 9:36 a.m.

  Bài này có nghĩa là đếm có bao nhiêu số lớn hơn số trước nó. ở testcase mẫu là 3 1 2.

  với i=1 là 3 thì ko có số nào lớn hơn nên là 0.

  với i=2 là 1 thì có 3 (3>1) lớn hơn nên là 1 số.

  với i=3 là 2 thì có số 3 (3>2) lớn hơn nên là 1 số nữa.

  => có 2 số


 • -4
  nhan19042007  commented on Oct. 12, 2023, 6:53 a.m. edit 2

  bài này làm sao vậy mn chỉ em với :(


 • -6
  nogo007akapkn  commented on Sept. 29, 2023, 4:07 p.m. edit 12

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -9
   TLinhA5K64CBH  commented on Sept. 30, 2023, 12:21 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -15
  hoaibang2888  commented on June 26, 2023, 8:38 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -11
   UruLuka  commented on Aug. 20, 2023, 1:46 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -3
    thanhthanhh5  commented on Dec. 14, 2023, 12:46 a.m.

    3


    • -1
     ElmiraAthena  commented on Feb. 19, 2024, 3:04 a.m.

     4


     • -2
      anhquanbaoloc  commented on Feb. 19, 2024, 3:05 a.m.

      5


      • -2
       vdtue  commented on March 12, 2024, 12:48 a.m.

       6


       • -1
        teudepdzai  commented on March 31, 2024, 12:25 p.m.

        7


        • 3
         ngunhatdtt  commented on April 1, 2024, 3:10 a.m.

         8


         • 2
          WamiITB  commented on April 1, 2024, 3:11 a.m.

          9


          • 0
           amogus123  commented on April 1, 2024, 3:11 a.m.

           10


           • 4
            WhiteZeros1410  commented on April 1, 2024, 3:12 a.m.

            11


            • -2
             duybinh_cbl  commented on April 1, 2024, 3:12 a.m.

             12


             • 4
              testcuzImsodumb  commented on April 1, 2024, 3:13 a.m.

              13


              • 3
               huyleee  commented on April 1, 2024, 3:14 a.m.

               14


               • 3
                hhmq_t11_  commented on April 1, 2024, 3:14 a.m.

                15


                • 1
                 asus_user  commented on April 1, 2024, 3:16 a.m.

                 16


                 • 0
                  ngunhatdttt  commented on April 1, 2024, 3:16 a.m.

                  17


                  • 1
                   SussyDaddy  commented on April 1, 2024, 3:17 a.m.

                   18


                   • 0
                    in_site  commented on April 1, 2024, 3:20 a.m.

                    19


                    • 0
                     Retardlord  commented on April 1, 2024, 3:20 a.m.

                     20


                     • 4
                      khoihk20  commented on April 1, 2024, 8:27 a.m.

                      21


                      • 4
                       VVUU  commented on April 1, 2024, 8:27 a.m.

                       22


                       • 3
                        DuongNhanAC  commented on April 1, 2024, 8:56 a.m.

                        23

                        23

                        23
                        
                        #include <bits/stdc++.h>
                        using namespace std;
                        
                        signed main() {
                          cin.tie(0) -> sync_with_stdio(0);
                          cout << "23\n";
                          return 0;
                        }
                        
                        print(23)
                        

                        • 0
                         nductp  commented on June 18, 2024, 3:38 p.m.

                         24


                     • -16
                      hieuhfgr  commented on April 1, 2024, 7:06 a.m.

                      This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -111
  Myee  commented on Feb. 7, 2023, 4:18 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 76
  giorzang  commented on Nov. 30, 2021, 2:14 p.m. edit 2

  Minh lo comment nham loi giai ma k biet delete o dau :v xin phep edit binh luan a