Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.3% 360
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 15.8% 93
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 26.2% 174
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 1342
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.9% 430
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.6% 41
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 49.8% 657
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 16.6% 125
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 28.8% 19
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 38.1% 706
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.0% 266
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 29.8% 22
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 59.0% 1157
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 44.6% 284
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.2% 70
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.9% 699
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 46.4% 248
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 44.4% 321
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 56.8% 233
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.2% 67
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 36.8% 154
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 27.0% 132
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.7% 179
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.9% 85
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 30.6% 130
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.8% 66
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 30.1% 208
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 55.7% 203
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.7% 49
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 20.0% 32
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 38.5% 551
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 18.8% 321
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 25.4% 256
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.5% 172
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 11.2% 35
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 53.2% 196
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 25.4% 173
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 20.3% 109
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 25.4% 278
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.6% 234
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 42.0% 152
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 22.4% 18
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 29.9% 249
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.5% 3
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 2.9% 1
rbull VOI 16 Bài 4 - Trại bò tót HSG Quốc gia 0.50 30.6% 89
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 36.9% 47
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 27.5% 74
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 31.1% 297
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.2% 291