POI 2010 - Railway

View as PDF

Submit solution

Points: 1.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 128M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/TJVrS_hRC8W5Q6ZBW6mETAIm/site/?key=statement
Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Một ga tàu có hai ngã rẽ (ngõ cụt) ~1~ và ~2~. Tàu đi vào ga từ đường ray ~A~ và đi ra ở ray đường ~B~ (xem hình minh hoạ phía dưới).

Có ~n~ toa tàu đang ở trước đường ray ~A~, được đánh số từ ~1~ đến ~n~. Các toa tàu được sắp xếp sao cho chúng đi vào đường ray ~A~ theo thứ tự ~a_1, a_2, \ldots, a_n~. Những toa tàu cần được di chuyển vào ga sao cho chúng đi ra ở đường ray ~B~ theo thứ tự ~1, 2, \ldots, n~. Mỗi toa tàu có thể được di chuyển tới ngã rẽ ~1~ hoặc ~2~ và sau đó (có thể sau khi di chuyển một số toa còn lại) đi ra ở đường ray ~B~. Mỗi ngã rẽ hoạt động như một ngăn xếp, tức là ở mỗi ngã rẽ, khi một toa di chuyển vào nó sẽ đứng đầu ngã rẽ, và mỗi lần chỉ toa đứng đầu ngã rẽ được di chuyển đến đường ray ~B~.

Input format

Dòng đầu tiên một số nguyên dương ~n~ (~n\le 100 \,000~) là số lượng toa tàu.

Dòng thứ hai chứa ~n~ số nguyên dương ~a_1, a_2, \ldots, a_n~ là thứ tự các toa tàu đi vào ga.

Output format

Dòng đầu tiên in ra ~\texttt{TAK}~ nếu tồn tại một cách di chuyển các toa thỏa mãn yêu cầu và ~\texttt{NIE}~ trong trường hợp ngược lại.

Nếu kết quả là ~\texttt{TAK}~, dòng thứ hai in ra ~n~ số nguyên (~1~ hoặc ~2~) là các ngã rẽ mà các toa tàu ~a_1, a_2, \ldots, a_n~ lần lượt đi vào. Nếu có nhiểu cách di chuyển, in ra một cách bất kì.

Sample

Input
4
1 3 4 2
Output
TAK
1 1 2 1
Input
4
2 3 4 1
Output
NIE

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 3
    cbl_nhat  commented on Feb. 7, 2022, 12:36 p.m.

    NO