Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
coci1920_o_pastiri COCI 2019/2020 - Olympiad - Pastiri COCI 1.10 14.0% 46
bedao_m14_examine Bedao Mini Contest 14 - EXAMINE Bedao Contest 0.50 14.0% 150
bedao_m16_shooting Bedao Mini Contest 16 - SHOOTING Bedao Contest 0.30 14.0% 72
bedao_m16_query Bedao Mini Contest 16 - QUERY Bedao Contest 0.70 14.0% 82
icpc23_national_c ICPC 2023 vòng Quốc gia - C: Chess Sudoku ICPC 1.50 14.0% 23
euler_g Fast Lowest Common Ancestor Educational 0.01 14.0% 61
icpc21_beta_k ICPC Practice Contest 2021 - K: KOVID-21 ICPC 1.00 14.0% 39
coci1920_r4_klasika COCI 2019/2020 - Contest 4 - Klasika COCI 1.50 13.9% 117
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 13.8% 9
vnoicup23_final_f1 FireGhost and Perfect Slice 1 VNOI Cup 1.20 13.8% 5
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 13.8% 81
khistory Học sử OI Style 0.82 13.8% 68
fc080_balloon Free Contest 80 - BALLOON Free Contest 0.80 13.8% 35
vnoicup23_final_c ngfam the Navigator VNOI Cup 0.70 13.8% 73
bedao_r19_d Bedao Regular Contest 19 - SetQuery Bedao Contest 0.50 13.8% 113
bedao_r16_d Bedao Regular Contest 16 - DOMINO Bedao Contest 0.50 13.8% 173
icpc23_national_g ICPC 2023 vòng Quốc gia - G: Guarded Rook Combinations ICPC 1.40 13.8% 26
bedao_oi3_b Bedao OI Contest 3 - Sort and Mex query Bedao Contest 0.70 13.8% 168
bedao_r03_kindness Bedao Regular Contest 03 - KINDNESS Bedao Contest 0.10 13.7% 193
icpc23_national_i ICPC 2023 vòng Quốc gia - I: Infinite Fraction Sequence ICPC 1.90 13.7% 17
bedao_g10_holiday Bedao Grand Contest 10 - HOLIDAY Bedao Contest 0.70 13.7% 112
th_thpt_21_d HSG THPT Thanh Hóa 2021 - Số Đặc Biệt HSG Tỉnh/Thành phố 0.30 13.7% 135
olp_ct22_cutstr Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Chuỗi hạt Olympic Sinh Viên 0.50 13.7% 119
bedao_oi2_f Bedao OI Contest 2 - Xây dựng cao tốc Bedao Contest 0.90 13.7% 32
olp_sc20_attack Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Lệnh tiến công Olympic Sinh Viên 1.30 13.6% 39
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 13.6% 43
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 13.6% 8
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 13.6% 9
fc090_coprime Free Contest 90 - COPRIME Free Contest 1.50 13.6% 16
fc121_restoring Free Contest 121 - RESTORING Free Contest 0.50 13.6% 3
ioi22_day2_islands IOI 2022 - Day 2 - Task 3 - Thousands Islands International Olympiad in Informatics 1.80 13.6% 8
vnoicup23_r2_d Magic Forest VNOI Cup 0.70 13.6% 146
ejoi22_tree EJOI 2022 - Bounded Spanning Tree OI Style 1.00 13.6% 21
bgstring GHÉP XÂU OI Style 0.95 13.6% 44
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.40 13.6% 55
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1.50 13.6% 61
bedao_g12_oddeven Bedao Grand Contest 12 - ODDEVEN Bedao Contest 0.30 13.6% 213
gsp1 Thứ tự từ điển ICPC 1.54 13.6% 10
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 13.6% 33
kmp_friendly kmpfriendly Educational 0.01 13.5% 16
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 13.5% 10
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 13.5% 5
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1.40 13.5% 2
bedao_g12_median Bedao Grand Contest 12 - MEDIAN Bedao Contest 0.70 13.5% 17
hello23_d Con Đường Ngắn Nhất Dẫn Đến Bīngqílín Bedao Contest 1.00 13.5% 62
mofkcup_r1_d Mofk Cup Round 1 - ARTS Bedao Contest 0.70 13.4% 31
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 13.4% 8
vnoicup22_final_d Trò chơi tạo số VNOI Cup 1.20 13.4% 13
icpc23_national_b ICPC 2023 vòng Quốc gia - B: Between Strings ICPC 1.60 13.4% 15
fc121_defense Free Contest 121 - DEFENSE Free Contest 0.50 13.4% 5