VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 4.5s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Xem đề bài tại https://drive.google.com/open?id=1kIMcLd54geRQRpbd1Ph5DUepTcEpFFdJ

Nhập vào một số thứ, in ra một số thứ khác

Input

Gồm một vài dòng, mỗi dòng chứa một số thứ

Output

In ra tất cả những gì cần in

Sample Input 1

14 1
6 8

Sample Output 1

0

Sample Input 2

20 1
1 20

Sample Output 2

4862

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 3
    madv809   commented on May 19, 2021, 6:29 p.m. edited

    Bạn nào WA 5 test xem spoil nhé

    Bài này có test các x[i] và y[i] trùng nhau, xử lý lại là được