Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 41.4% 494
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 28.2% 475
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 44.6% 240
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 42.9% 347
cheat Chơi bi-a 1 lỗ ICPC 0.11 39.5% 111
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 44.6% 460
kmin KMIN OI Style 0.11 34.0% 333
mystery Số huyền bí OI Style 0.11 40.5% 122
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 39.3% 267
qbschool Đến trường ICPC 0.11 28.4% 738
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC 0.11 42.2% 617
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.2% 695
fcb008_tabledel Beginner Free Contest 8 - TABLEDEL Free Contest 0.11 61.3% 65
fcb031_marec Beginner Free Contest 31 - MAREC Free Contest 0.11 38.0% 135
fcb010_tgd Beginner Free Contest 10 - TGD Free Contest 0.11 23.1% 3
fcb010_elevator Beginner Free Contest 10 - ELEVATOR Free Contest 0.11 45.3% 34
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 50.1% 195
fcb010_travelab Beginner Free Contest 10 - TRAVELAB Free Contest 0.11 66.7% 2
fcb010_btower Beginner Free Contest 10 - BTOWER Free Contest 0.11 12.5% 1
fcb011_average Beginner Free Contest 11 - AVERAGE Free Contest 0.11 30.4% 7
fcb011_conseq Beginner Free Contest 11 - CONSEQ Free Contest 0.11 12.5% 1
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 32.3% 372
fcb011_hcn Beginner Free Contest 11 - HCN Free Contest 0.11 55.6% 24
fcb011_aquery2 Beginner Free Contest 11 - AQUERY2 Free Contest 0.11 41.9% 42
fcb012_garden Beginner Free Contest 12 - GARDEN Free Contest 0.11 31.6% 4
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 71.3% 293
fcb012_clkangle Beginner Free Contest 12 - CLKANGLE Free Contest 0.11 33.7% 30
fcb012_dpd1 Beginner Free Contest 12 - DPD1 Free Contest 0.11 11.1% 4
fcb012_library Beginner Free Contest 12 - LIBRARY Free Contest 0.11 70.4% 47
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 85.7% 329
fcb013_xorsum Beginner Free Contest 13 - XORSUM Free Contest 0.11 33.3% 2
fcb013_bigmod Beginner Free Contest 13 - BIGMOD Free Contest 0.11 5.0% 8
fcb013_countstr Beginner Free Contest 13 - COUNTSTR Free Contest 0.11 10.8% 4
fcb013_rbpoint2 Beginner Free Contest 13 - RBPOINT2 Free Contest 0.11 35.9% 103
fcb027_chiakeo Beginner Free Contest 27 - CHIAKEO Free Contest 0.11 37.5% 12
fcb027_divcandy Beginner Free Contest 27 - DIVCANDY Free Contest 0.11 54.9% 259
fcb027_chess Beginner Free Contest 27 - CHESS Free Contest 0.11 14.3% 1
fcb027_dgame Beginner Free Contest 27 - DGAME Free Contest 0.11 9.5% 2
fcb027_tower Beginner Free Contest 27 - TOWER Free Contest 0.11 30.7% 90
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 32.4% 307
ioibin Các thùng nước ICPC 0.10 54.7% 737
kagain Chiến trường Ô qua ICPC 0.10 44.6% 367
message Truyền tin ICPC 0.10 43.0% 554
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 42.4% 195
nkseq Dãy số OI Style 0.10 33.0% 252
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 25.3% 176
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 21.4% 343
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.7% 751
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 68.7% 307
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 32.0% 106