Trò chơi vòng số

View as PDF

Submit solution


Points: 0.39 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Croatian Open 2006
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Zvonko và Ivana cùng chơi trò chơi sau:

  • Ban đầu, Zvonko đặt ~N~ số nguyên dương lên một vòng tròn.
  • Mỗi người chơi chọn một số bên cạnh một số đã được chọn trước đó.
  • Ivana đi trước, trong lượt đầu này Ivana được quyền chọn bất kỳ số nào.
  • Trò chơi kết thúc khi tất cả các số đã được chọn. Ai chọn được nhiều số lẻ hơn sẽ thắng!

Bạn hãy giúp Ivana tìm những nước đi đầu tiên để sau đó cô có cơ hội thắng (biết rằng Zvonko luôn sử dụng chiến thuật tối ưu).

Input

  • Dòng 1: ~n~, số số trên vòng tròn. ~(1 \le n \le 100)~.
  • Dòng 2: ~n~ số nguyên dương cách nhau bởi khoảng trắng. Các số trong phạm vi từ ~1~ đến ~1000~ và không có hai số nào bằng nhau.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất, là số nước đi đầu tiên để Ivana có cơ hội thắng

Sample Input 1

3
3 1 5

Sample Output 1

3

Sample Input 2

4
1 2 3 4

Sample Output 2

2

Sample Input 3

8
4 10 5 2 9 8 1 7

Sample Output 3

5

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.