Editorial for Bedao Regular Contest 12 - 3M0J1


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Từ đề bài, ta có thể thấy: một số emoji sẽ có kí tự đặc biệt (chỉ emoji đó có, không bị trùng với emoji nào khác). Vì vậy, ta sẽ xét các emoji đó trước, và thực hiện đến khi không còn kí tự đặc biệt nào.

Độ phức tạp: ~O(n)~ với ~n~ là độ dài của xâu kí tự ban đầu.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.