Editorial for Bedao Grand Contest 13 - MAXSUM


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Nhận xét: luôn tồn tại một cách chọn ~2~ đoạn ~l, r~ không giao nhau và vẫn đạt được kết quả tối ưu.

Như vậy, ta có thể xây dựng các mảng ~minLeft~ và ~minRight~ ý nghĩa:

 • ~minLeft[i]~ là cách chọn ~1~ đoạn ~l, r~ sao cho ~r \leq i~ và tổng các phần tử thuộc đoạn ~l, r~ là nhỏ nhất có thể.

 • ~minRight[i]~ là cách chọn ~1~ đoạn ~l, r~ sao cho ~i \leq l~ và tổng các phần tử thuộc đoạn ~l, r~ là nhỏ nhất có thể.

Đáp án của bài toán là giá trị ~Sum(a) - 2 \times (minLeft[i] + minRight[i + 1])~ lớn nhất với mọi giá trị ~i~ mà ~1 \leq i < n~. Trong đó, ~Sum(a)~ là tổng các phần tử dãy ~a~.

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define fi first
#define se second
#define For(i, a, b) for (int i=a;i<=b;++i)
#define Ford(i, a, b) for(int i=a;i>=b;--i)

#define cerr cout
#define deb(x) cerr << #x << ": " << x << endl
#define deba(a, x, y) cerr << #a << ": ", printA(a, x, y)
#define enter cerr << endl;
template<class A>
void printA(A a, int l, int r) {
  For(i, l, r) cerr << a[i] << " ";
  cerr << endl;
}

typedef long long ll;
typedef pair<int, int> ii;
typedef array<int, 3> arr;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<ll> vll;
typedef vector<ii> vii;

const int N = 2 * 1e5 + 5;void solve()
{
  int n; cin >> n;
  vi a(n);
  for (int &x : a) cin >> x;
  if (n == 1) {
    cout << a[0];
    return;
  }
  vll minLeft(n), minRight(n);
  ll s = 0, ma = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    s += a[i];
    minLeft[i] = s - ma;
    if (i) minLeft[i] = min(minLeft[i], minLeft[i - 1]);
    ma = max(ma, s);
  }
  s = 0, ma = 0;
  for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
    s += a[i];
    minRight[i] = s - ma;
    if (i < n - 1) minRight[i] = min(minRight[i], minRight[i + 1]);
    ma = max(ma, s);
  }
  s = 0;
  for (int x : a) s += x;
  ll ans = max({s, s - 2 * minRight[1], s - 2 * minLeft[n - 2]});
  for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
    ans = max(ans, s - 2 * (minLeft[i] + minRight[i + 1]));
  }
  cout << ans;
}

int main()
{
// freopen(".inp","r",stdin);
// freopen(".out","w",stdout);

  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL);cout.tie(NULL);

  solve();

  return 0;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -4
  TVSown  commented on June 28, 2023, 4:32 a.m.

  cập nhật minLeft[i] bằng công thức: minLeft[i] = min(min(minLeft[i - 1], minLeft[i - 1] + a[i]), a[i]); cho e hỏi công thức này có đúng kh ạ


  • -3
   nguyene2p  commented on June 30, 2023, 7:17 a.m.

   ct trên sai rồi nha, để tìm minleft, minright bạn làm giống như bài dãy con liên tiếp có tổng nhỏ nhất là đc.


   • -6
    HotStepBroz  commented on July 9, 2023, 8:06 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


    • -7
     TVSown  commented on July 14, 2023, 7:18 a.m.

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


     • -4
      2211khanhdh  commented on July 17, 2023, 4:29 p.m.

      tui cung bi sai mat 1 test lam the nao de dc ac vay:V


      • -4
       OrzSeaPosjtive  commented on July 18, 2023, 12:34 a.m.

       xét n=1


       • 0
        vantien1526  commented on Aug. 24, 2023, 4:09 a.m.

        xét n = 1 rồi mình vẫn bị sai 1 test 1 ạ