Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 11.4% 3
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 8.2% 4
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 11.1% 2
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 33.3% 2
thbac Bacteria OI Style 1.90 15.4% 16
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 14.1% 1
icpc21_mt_j ICPC 2021 miền Trung - Bài J: Manganese Dioxide ICPC 1.90 21.4% 8
icpc21_mb_f ICPC 2021 miền Bắc - Bài F: Greetting Card ICPC 1.90 14.5% 5
icpc21_national_k ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài K: K-query ICPC 1.90 33.8% 12
icpc21_regional_a Awesome MST Problem ICPC 1.90 10.7% 4
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 33.3% 4
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 13.0% 6
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 42.9% 3
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 35.3% 4
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 20.0% 1
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 0.0% 0
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 24.1% 10
mtrgame Matrix Game ICPC 1.86 0.0% 0
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
stargate Stargates ICPC 1.86 0.0% 0
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 15.9% 25
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 17.3% 19
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 0.0% 0
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 24.2% 8
dhtri Tam giác OI Style 1.82 46.4% 81
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 67.9% 6
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 20.0% 1
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 100.0% 1
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 3.1% 1
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 22.2% 6
meo Mèo OI Style 1.82 14.3% 4
mtanum Chỉ là phép nhân ICPC 1.82 0.0% 0
nkset Dãy số OI Style 1.82 12.9% 25
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 13.1% 3
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 8
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 50.0% 1
hugeknap Cái túi (Hard version) ICPC 1.80 1.8% 17
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 8.8% 11
training IOI07 Training OI Style 1.80 56.0% 14
upit Sequence queries OI Style 1.80 58.6% 21
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 27.6% 40
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 22.6% 6
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 13.1% 3
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Dytechlab 1.80 50.0% 1
icpc21_beta_a ICPC Practice Contest 2021 - A Classic Problem ICPC 1.80 6.9% 31