Submit solution

Points: 1.86 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho bức tường ~N * N~ được xây bởi ~\frac{N^{2}}{2}~ viên gạch kích thước ~2 * 1~. Trên mỗi viên gạch ghi ~2~ số nguyên từ ~1~ đến ~\frac{N^{2}}{2}~.

Bạn hãy phá bức tường trên để tạo thành 1 cửa sổ hình chữ nhật thỏa mãn :

  • Các cạnh cửa sổ song song với cạnh bức tường
  • Cửa sổ không chạm vào cạnh của bức tường
  • Phải phá cả viên gạch, không được phá nửa viên gạch
  • Tổng diện tích phá là lớn nhất.

Input

  • Dòng ~1~: ~N~ ~(N \leq 1000)~
  • Dòng ~2~: ~N~ dòng tiếp theo gồm ~N~ số.

Output

  • ~1~ số duy nhất là diện tích lớn nhất bị phá.

Sample Input

6
1 1 4 4 13 14
2 3 3 5 13 14
2 6 7 5 12 12
9 6 7 10 10 15
9 8 8 11 11 15
16 16 17 17 18 18

Sample Output

8

Note

Hình minh họa test ví dụ

Hình minh họa


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.