Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 19.4% 124
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 27.0% 15
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.5% 678
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 39.3% 358
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 16.1% 56
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.4% 230
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.9% 363
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 38.0% 359
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.2% 357
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 15.6% 91
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 26.2% 174
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 1333
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.8% 429
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.6% 41
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 49.4% 652
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 16.6% 125
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 28.8% 19
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 38.1% 704
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.6% 264
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 29.8% 22
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 59.0% 1155
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 44.4% 281
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.2% 70
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 44.0% 696
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 46.4% 248
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 44.5% 319
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 56.9% 232
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.2% 67
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 37.1% 154
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 27.0% 132
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.6% 176
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.4% 84
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 30.6% 130
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.8% 66
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 30.0% 207
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 55.7% 203
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.7% 49
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 20.0% 32
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 38.6% 550
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 18.8% 321
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 25.6% 249
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.5% 172
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 11.2% 35
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 53.1% 195
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 25.4% 173
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 20.3% 109
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 25.5% 277
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.6% 233
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 42.0% 152