Mua vé tàu hoả

View as PDF

Submit solution


Points: 0.14 (partial)
Time limit: 0.75s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Ðược add lên bởi Võ Khánh Trung
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Tuyến đường sắt từ thành phố ~A~ đến thành phố ~B~ đi qua một số nhà ga. Tuyến đường có thể biểu diễn bởi một đoạn thẳng, các nhà ga là các điểm trên đó. Tuyến đường bắt đầu từ ~A~ và kết thúc ở ~B~, vì thế các nhà ga sẽ được đánh số bắt đầu từ ~A~ (có số hiệu là ~1~) và ~B~ là nhà ga cuối cùng.

Giá vé đi lại giữa hai nhà ga chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng. Cách tính giá vé như sau:

Khoảng cách giữa hai nhà ga (~X~)

Khoảng cách ~0 < X \le~ ~L_1~ ~\rightarrow~ Giá vé ~C_1~

Khoảng cách ~0 < X \le~ ~L_2~ ~\rightarrow~ Giá vé ~C_2~

Khoảng cách ~0 < X \le~ ~L_3~ ~\rightarrow~ Giá vé ~C_3~

Nghĩa là với các giá vé ~C_1~, ~C_2~, ~C_3~ tương ứng bạn sẽ đi quảng đường tối đa là ~L_1~, ~L_2~, ~L_3~.

Vé để đi thẳng từ nhà ga này đến nhà ga khác chỉ có thể đặt mua nếu khoảng cách giữa chúng không vượt quá ~L_3~. Vì thế nhiều khi để đi từ nhà ga này đến nhà ga khác ta phải đặt mua một số vé. Hơn thế nữa, nhân viên đường sắt yêu cầu hành khách chỉ được giữ đúng một vé khi đi trên tàu và vé đó sẽ bị huỷ khi hành khách xuống tàu.

Yêu cầu: Tìm cách đặt mua vé để đi lại giữa hai nhà ga cho trước với chi phí mua vé là nhỏ nhất.

Input

Dòng đầu tiên ghi các số nguyên ~L_1~, ~L_2~, ~L_3~, ~C_1~, ~C_2~, ~C_3~ (~1 \le~ ~L_1~ ~\le~ ~L_2~ ~\le~ ~L_3~ ~\le 10^{9}~; ~1 \le~ ~C_1~ ~\le~ ~C_2~ ~\le~ ~C_3~ ~\le 10^{9}~) theo đúng thứ tự liệt kê ở trên.

Dòng thứ hai chứa số lượng nhà ga ~N~ (~2 \le N \le 100000~)

Dòng thứ ba ghi hai số nguyên ~s~, ~f~ là các chỉ số của hai nhà ga cần tìm cách đặt mua vé với chi phí nhỏ nhất để đi lại giữa chúng.

Dòng thứ ~i~ trong số ~N~ - ~1~ dòng tiếp theo ghi số nguyên là khoảng cách từ nhà ga ~A~ (ga ~1~) đến nhà ga thứ ~i~ + ~1~.

Output

Gồm ~1~ dòng duy nhất ghi chi phí nhỏ nhất tìm được.

Sample Input

3 6 8 20 30 40
7
2 6
3
7
8
13
15
23

Sample Output

70

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -15
  khieudung123  commented on Sept. 3, 2023, 4:31 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -29
  cpptowin  commented on Dec. 29, 2022, 2:55 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -35
  mronjudge  commented on Dec. 8, 2021, 3:08 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -48
  vqt  commented on Oct. 29, 2021, 3:43 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.