Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
bedao_g14_b Bedao Grand Contest 14 - SUM AND XOR Bedao Contest 0.30 25.6% 253
bedao_g14_c Bedao Grand Contest 14 - ZERONE Bedao Contest 0.40 9.3% 75
bedao_g14_d Bedao Grand Contest 14 - Tổng hình chữ nhật Bedao Contest 0.70 0.9% 1
bedao_g14_e Bedao Grand Contest 14 - Expected Manhattan Distance Bedao Contest 1.20 0.0% 0
bedao_g14_f Bedao Grand Contest 14 - Reverse Digit Bedao Contest 1.50 0.0% 0
sqrt2_a Dynamic Connectivity Educational 0.50 18.8% 69
sqrt2_b Line Queries Educational 0.80 15.5% 30
sqrt2_c Tập con Educational 0.70 20.1% 41
sqrt2_f Subset Sums Educational 1.00 18.6% 54
sqrt2_g Đất nước màu mè Educational 1.20 46.0% 46
sqrt2_h Demen và những truy vấn lẻ Educational 1.20 24.4% 19
hcm_thpt_22_a HSG THPT TPHCM 2022 - Trội chéo HSG Tỉnh/Thành phố 0.05 31.6% 130
hcm_thpt_22_b HSG THPT TPHCM 2022 - Biến đổi gene HSG Tỉnh/Thành phố 0.20 16.2% 98
hcm_thpt_22_c HSG THPT TPHCM 2022 - Đề xuất HSG Tỉnh/Thành phố 0.15 22.9% 165
hcm_thpt_23_a HSG THPT TPHCM 2023 - Thuật Toán Sắp Xếp HSG Tỉnh/Thành phố 0.30 34.4% 121
hcm_thpt_23_b HSG THPT TPHCM 2023 - Bắn tàu HSG Tỉnh/Thành phố 0.30 47.9% 165
hcm_thpt_23_c HSG THPT TPHCM 2023 - Lát gạch HSG Tỉnh/Thành phố 0.50 9.6% 18
bedao_oi2_a Bedao OI Contest 2 - Câu cá Bedao Contest 0.50 17.7% 131
bedao_oi2_b Bedao OI Contest 2 - String Holiday Bedao Contest 0.70 23.5% 106
bedao_oi2_c Bedao OI Contest 2 - Ăn nhà hàng Bedao Contest 1.00 6.8% 8
bedao_oi2_d Bedao OI Contest 2 - Đếm dãy ngoặc đúng Bedao Contest 0.30 19.0% 150
bedao_oi2_e Bedao OI Contest 2 - Khoảng Cách Ngắn Nhất Bedao Contest 0.50 15.9% 65
bedao_oi2_f Bedao OI Contest 2 - Xây dựng cao tốc Bedao Contest 0.90 12.5% 26
bedao_m22_a Bedao Mini Contest 22 - Điểm và Xác suất Bedao Contest 0.05 45.2% 178
bedao_m22_b Bedao Mini Contest 22 - Đếm đi các bạn ơiiii Bedao Contest 0.10 25.9% 573
bedao_m22_c Bedao Mini Contest 22 - Hải cẩu màu trắng hay màu đen? Bedao Contest 0.40 11.9% 100
bedao_m22_d Bedao Mini Contest 22 - Nhà khai phá và thần đèn Bedao Contest 0.40 8.7% 33
bedao_m22_e Bedao Mini Contest 22 - Chia kẹo Bedao Contest 0.50 8.5% 27
bedao_oi3_a Bedao OI Contest 3 - Trie hoàn hảo Bedao Contest 0.50 20.9% 103
bedao_oi3_b Bedao OI Contest 3 - Sort and Mex query Bedao Contest 0.70 14.0% 165
bedao_oi3_c Bedao OI Contest 3 - Chess Bedao Contest 1.00 9.7% 18
bedao_oi3_d Bedao OI Contest 3 - Quán trà sữa Bedao Contest 0.50 21.1% 156
bedao_oi3_e Bedao OI Contest 3 - PALIN Bedao Contest 1.00 14.8% 16
bedao_oi3_f Bedao OI Contest 3 - Vụ trộm thế kỷ Bedao Contest 1.20 16.0% 13
dtl23_a Piccôlô vs. Mabư Béo Dytechlab 1.00 15.0% 143
dtl23_b Piccôlô và Võ đài Sinh Tử Dytechlab 1.00 38.1% 130
dtl23_c Piccôlô Chui Ra Khỏi Hang Dytechlab 1.00 26.0% 25
dtl23_d Piccôlô Hợp Thể Dytechlab 1.00 37.8% 98
dtl23_e Piccôlô và Phép Thuật của Frieza Dytechlab 1.00 75.8% 82
dtl23_f Piccôlô dựng Vòm Phòng Ngự Dytechlab 1.00 35.3% 42
dtl23_g Piccôlô Tree - Kỷ Niệm Chương Huyền Thoại Dytechlab 1.00 27.6% 53
dtl23_h Piccôlô chơi TETRIS Người Già Dytechlab 1.00 27.3% 2
bedao_oi4_a Bedao OI Contest 4 - Đoạn con liên tiếp lớn nhất Bedao Contest 0.50 11.7% 68
bedao_oi4_b Bedao OI Contest 4 - Tổ hợp chẵn Bedao Contest 1.00 10.9% 37
bedao_oi4_c Bedao OI Contest 4 - Dãy số Bedao Contest 1.50 2.2% 2
bedao_oi4_d Bedao OI Contest 4 - Thi tuyển dụng Bedao Contest 0.50 19.2% 36
bedao_oi4_e Bedao OI Contest 4 - Xây dựng dãy số Bedao Contest 1.00 11.2% 10
bedao_oi4_f Bedao OI Contest 4 - OLYMPIAD Bedao Contest 1.50 0.0% 0
hp_thpt_21_a HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 1 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 58.1% 1697
hp_thpt_21_b HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 2 HSG Tỉnh/Thành phố 0.10 11.2% 512