Bedao Mini Contest 22 - Điểm và Xác suất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.05 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Kì này Trung đã đăng ký học xác suất thống kê, do cậu đi học đầy đủ nên cậu cũng không sợ bài kiểm tra giữa kỳ lắm. Biết rằng môn xác suất thống kê sẽ lấy điểm trung bình của ~5~ bài kiểm tra, làm tròn lên. Với mỗi bài kiểm tra thứ ~i~ (~1 \le i \le 5~), khả năng cậu được ~j~ điểm ~(j \in \mathbb{N}, 0 \le j \le 10)~ là ~p_{ij}~ (đơn vị %). Với mỗi điểm trung bình ~x~ ~(x \in \mathbb{N}, 0 \le x \le 10 )~, hãy tính khả năng Trung đạt được điểm ~x~.

Input

Gồm ~5~ dòng, dòng thứ ~i~ mỗi dòng chứa 11 số nguyên không âm ~p_{ij}~ (~\forall i:~ ~\sum_{j=0}^{10} p_{ij} = 100~).

Output

Xuất ra một dòng duy nhất gồm 11 số thực, số thứ ~i (0 \le i \le 10)~ là tỉ lệ (đơn vị %) Trung đạt được điểm trung bình ~i~ . Kết quả xuất ra được coi là đúng nếu chênh lệch với đáp án không quá ~10^{-9}~.

Sample Input 1

0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10
5 10 5 5 10 10 10 10 10 10 15

Sample Output 1

0.0000000000 0.0411250000 0.8383750000 4.9903750000 14.8588750000 25.8321250000 27.5681250000 17.9501250000 6.6836250000 1.1862500000 0.0510000000

Note

Trường hợp Bài KT số 1 Bài KT số 2 Bài KT số 3 Bài KT số 4 Bài KT số 5 Điểm TB Xác suất (%)
1 1 2 3 4 5 3 0.0005
2 0 0 0 0 0 0 0
.. ... ... ... ... ... ... ...

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.