Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 47.1% 8
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 31.5% 77
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 72.7% 8
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 50.0% 1
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.6% 4
vnempire Đế chế OI Style 0.29 43.9% 229
vningame Trò chơi OI Style 1.18 12.0% 3
vnoicup22_final_a Blue graph VNOI Cup 0.80 25.4% 62
vnoicup22_final_b Modulo collision VNOI Cup 0.80 18.5% 39
vnoicup22_final_c Lục bát poem VNOI Cup 0.80 15.1% 13
vnoicup22_final_d Trò chơi tạo số VNOI Cup 1.20 13.0% 12
vnoicup22_final_e Advanced nickname suggestion system VNOI Cup 1.20 16.0% 3
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 34.4% 8
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.4% 788
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.4% 437
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 10.6% 145
vnoicup22_r1_d Traveling VNOI Cup 1.00 13.4% 67
vnoicup22_r1_e Dumbbell VNOI Cup 1.20 9.1% 28
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.5% 587
vnoicup22_r2_b Sale VNOI Cup 0.60 13.9% 150
vnoicup22_r2_c History VNOI Cup 1.00 15.9% 156
vnoicup22_r2_d Cut the Cake VNOI Cup 1.20 10.5% 65
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 18.0% 298
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 30.0% 228
vnoicup22_r3_c Apple harvesting VNOI Cup 0.60 9.1% 88
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.2% 10
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.1% 55
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 31.1% 126
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.4% 8
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 12.8% 32
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 15.3% 76
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 50.7% 27
vn_zr_ii Số không (II) ICPC 1.11 30.8% 7
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 27.6% 40
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 22.8% 37
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 52.0% 53
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 67.9% 14
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 23.3% 34
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 22.6% 6
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 38.0% 17
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 12.6% 20
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 37.3% 14
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 35.0% 49
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 25.8% 28